Фирмата е регистрирана по ДДС и ще купува дълготраен актив от Германия за дейността. Доставчикът от Германия е данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС там. За актива ще се направят няколко авансови плащания през месец май, за които доставчикът ще издава фактури. Окончателната фактура за актива ще се получи през месец юни, преди да е дошъл актива от Германия. Същият ще бъде доставен в края на месец юни или началото на месец юли.

Поставени са въпросите: Коя е датата на данъчното събитие и кога става изискуем данъкът – кога ще се издаде протокол по чл.117 и кога ще може да се ползва данъчен кредит?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностното придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. При описаната фактическа обстановка е налице вътреобщностно придобиване, тъй като Вие, като регистрирано по ЗДДС лице придобивате право на собственост върху стока – в случая дълготраен актив, която ще се транспортира до България от Германия и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия.

Общите правила по отношение на възникването на данъчното събитие и изискуемостта на данъка предвиждат, че вътреобщностното придобиване представлява данъчно събитие по смисъла на закона - чл. 25, ал. 1, което възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена - чл. 25, ал. 2.

Специалният ред за определяне на датата на възникване на данъчното събитие по отношение на ВОП, предвиден в чл. 63, ал. 1 от ЗДДС, препраща към горното правило и данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.

Във връзка с изискуемостта на данъка, специалните правила по отношение на ВОП предвиждат по-различно третиране спрямо общия ред, чрез които законодателят се е съобразил с особеностите на вътреобщностната търговия.

Съгласно чл. 63, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС, данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Алинея 5 от същата разпоредба предвижда, че когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие по ВОП, данъкът не е изискуем - не възниква задължение за начисляване.

Следователно, в случаите на получени фактури във връзка с извършени авансови плащания по вътреобщностни придобивания, съгласно чл. 63, ал. 5 oт ЗДДС, не е налице изискуемост на данък.

В запитването не сте пояснили кога се прехвърля собствеността – с издаването на окончателната фактура или при получаване на стоката на територията на страната. Съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 3 и ал. 4 от закона, които определят изискуемостта на данъка при ВОП, същата настъпва:

- на 15 - ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното
събитие /чл. 63, ал. 3 от ЗДДС/ или

- на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие /чл. 63, ал. 4 от ЗДДС/. Тази разпоредба не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.

Видно от цитираните разпоредби, водеща предпоставка за определяне изискуемостта на данъка при ВОП е датата на възникване на данъчното събитие. Следователно, когато фактурата предшества датата на възникване на данъчното събитие не може да се приеме, че данъкът става изискуем на датата на издаването й.

Предвид гореизложеното и съобразно условията на Вашата доставка ще са приложими съответните норми на ЗДДС.

Относно право на приспадане на данъчен кредит:

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. В случая, за Вас ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сами сте си начислили при спазване общите правила на ЗДДС и условията на чл. 71, т. 5 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъка в дневника за покупките в месеца, през който правото е възникнало или през някой от следващите 12 данъчни периода /чл. 72 от закона/, само ако не са налице ограничителните условия на чл.70 от ЗДДС./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама