Последно променен на Вторник, 03 Юли 2012 10:40

В запитването е посочено, че са издадени много на брой документи от 3000 до 3500 сметки/фактури за нотариални такси годишно.

Поставени са следните въпроси:
1. Може ли документите издадени през 2005г. и преди този период да бъдат унищожени?
2. Ако не може за какъв период /коя година/ може?

След разглеждане на поставеното запитване и съобразявайки относимата правна уредба Ви отговаряме следното:
Съгласно чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители - 5 години.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по ал. 1 /хартиени или технически/, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

На основание чл. 44 от Закона за счетоводството /ЗСч/, движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно нормативен акт се осъществява по ред, определен от органа на управление на предприятието.
Освен посочената разпоредба на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК, счетоводния закон на основание чл. 42, ал. 1, т. 3, определя, че документите за данъчно-осигурителен контрол се съхраняват до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.

Посочените от Вас документи /сметки/фактури/, са документи, необходими за извършване на данъчно-осигурителен контрол, тъй като това са документи, без които не би било възможно извършването на ревизия/проверка от органите на Националната агенция за приходите /НАП/. Следователно, тези документи попадат в обхвата на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК и чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗСч. В тази връзка следва да имате предвид разпоредбата на чл. 171 от ДОПК. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок /чл.171, ал.1 от ДОПК/. Алинея 2 на чл. 171 от ДОПК, регламентира още един срок, а именно 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. С изтичането на този давностен срок, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
Регламентацията на основанията за спиране и прекъсване на давността е установена в чл. 172 от ДОПК, а в чл. 171, ал. 2 е определен максималният срок на давността на публичните вземания, който е приложим, ако няма отсрочване или разсрочване по чл. 183 - 189 от ДОПК за същото задължение.
Имайки предвид така изложената нормативна база, както и относимите разпоредби на данъчните и осигурителни нормативни актове, на основание на който се определят публичните Ви задължения за данъци и осигуровки изразявам становище, че срокът за съхранение на сметки/фактури, издадени през 2005 г., като документи необходими за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, не е изтекъл към настоящия момент /04.2012г./ Вземайки предвид различните дати, към който стават ликвидни и изискуеми публичните /данъчните и осигурителни/ задължения не можем да посочим конкретна дата и година, от която назад Вие може да пристъпите към унищожаване на създадените във връзка с дейността документи. Установяването на конкретните дати следва да прецените в съответствие с разпоредбите на чл. 171 от ДОПК във връзка с давността на всяко отделно публично задължение./ Въпроси и отговори НАП

 

Реклама