Последно променен на Понеделник, 25 Юни 2012 19:10

В запитването излагате следната фактическа обстановка: имате сключен договор за адвокатски услуги с фирма. Уговорен е месечен хонорар, като в един момент въпреки, че сте извършвали услугите фирмата е спряла да заплаща месечния хонорар. При прекратяване на договора сте уговорили клаузи спрямо, които ще получите обезщетение в размер на общата сума на неизплатените възнаграждения / хонорари/, добавка в абсолютна сума уговорена в договора и обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Следва ли получените суми да се облагат и декларират в ГДД предвид разпоредбите на ЗДДФЛ?

След разглеждане на запитването и като се съобрази приложимата нормативна уредба, изразяваме следното становище:

Съгласно нормата на чл.12 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

В чл.13 от закона изрично са изброени доходи, които не подлежат на облагане. В ал.1, т.13 на разпоредбата са посочени, като необлагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.

Предвид на това следва да имате предвид, че полученото възнаграждение по договор за адвокатски услуги подлежи на облагане по реда на чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ.

Обезщетението, което ще ви се изплати в размер на всички оставащи неизплатени хонорари до края на срока на договора ще подлежи на облагане по реда указан по-горе, предвид, че същото замества и по своя характер представлява уговорено възнаграждение в договора, което не ви е заплатено в срок.

За уговорената добавка не сочите друго основание на, което да се дължи освен вече посоченото, а именно месечни адвокатски услуги. Следователно същата е част от възнаграждението по процесния договор и подлежи на облагане като доход от свободна професия каквато упражнявате Вие. / чл.29 ал.1т.3 от ЗДДФЛ/.

Съгласно чл.43 ал.1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък се изчислява, като тази разликата по ал.1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто - чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ. В чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ е визирано, че когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Алинея 4 не се прилага единствено ако лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

В случая вие сте самоосигуряващо се лице / адвокат/ за Вас няма да се прилага ал.4 от чл.43 ЗДДФЛ. За изплатеното Ви обезщетение с характер на оставащите хонорари и добавката ще дължите авансов данък изчислен по начина указан по горе. Същият се дължи в сроковете по чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ.

На трето място посочвате, че ще Ви бъде и изплатено обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Както вече бе посочено по-горе в разпоредбата на чл.13 ал.1т.13 тези обезщетения се третират като необлагаеми.

В случая следва да имате предвид следното: независимо, че в договора сте уговорили, че ще ви се заплати обезщетение за неимуществени вреди без да доказвате дали сте претърпели такива или не, то за целите на данъчното облагане, за да се освободи от облагане получен доход следва да се докаже неговият характер и основанието за получаването му.

В случая не е налице съдебен акт за присъдено обезщетение, а частен документ- договор, с който е уговорено получаването на такова.

При последващ контрол, органите по приходите съгласно чл.4 от ДОПК, действат самостоятелно и независимо и определят данъчните задължения въз основа на установената фактическа обстановка и събраните доказателства.

Също така Ви указваме, че ако ви бъдат изплатени и лихви по така закъснялото възнаграждение следва да се облагат по реда на чл.35 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като в съответствие с чл. 35 от ЗДДФЛ, облагаемият доход е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година.

На основание чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подават годишна данъчна декларация.

Получените необлагаеми доходи не подлежат на деклариране с ГДД съгласно чл.52 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама