Последно променен на Вторник, 19 Юни 2012 19:21

ООД е дружество, което е регистрирано по ЗДДС, с предмет на дейност – търговия със стоки. Ръководството на дружеството е взело решение да предостави безплатно униформено облекло на своите работници и служители, както и на управителя на дружеството. За изработката на облеклото е възложена поръчка на шивашко ателие. Също така, от друг доставчик ще бъдат закупени обувки за работниците и служителите.
Фактурите за облеклото и обувките ще бъдат издадени на името на дружеството и ще бъдат заплатени от него. Изработеното униформено облекло и обувките ще бъдат раздадени безплатно на определени със заповед работници и служители, както и на самия управител.

Във връзка с посочената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:

Има ли дружеството право на данъчен кредит по ЗДДС за закупеното и раздаденото безплатно на определени служители униформено облекло и обувки?

Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, становище на НАП

По първи въпрос:
Ограниченията по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.70, ал.1, т.2 от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 или 74 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

Изключение от горното правило е регламентирано в чл.70, ал.3, т.1 от ЗДДС, съгласно която чл.70, ал.1, т.2 от закона не се прилага за специалното, работното, униформеното и представителното облекло и личните предпазни средства, предоставяни безвъзмездно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата му дейност.
Доколкото в закона не са предвидени други ограничения, то за … ООД ще е налице право на приспадане на данъчен кредит по отношение на безвъзмездното предоставяне на работно облекло на работниците и служителите на дружеството.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.4 от ДОПК. / Въпроси и отговори НАП

ЗДДС, ДОПК, чл.17, ал.4
чл.70, ал.1, т.2
чл.70, ал.3, т.1

Подобни статии:
 

Реклама