Последно променен на Вторник, 19 Юни 2012 19:12

Относно прилагане на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община извършва услуги по устройство на територията, изброени в Приложение № 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община, за които съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ общинския съвет определя цена. Същите се извършват само от общинската администрация на територията на гр….. и не могат да се извършват от търговец.

Поставен е въпрос дали е приложим чл.3, ал.5 от ЗДДС за цитираните услуги или общината е данъчно задължено лице.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси становището на НАП

Съгласно нормата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на изрично посочени дейности или в случаите на доставки извън изброените, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.
В т.7 от параграф 1 на ДР на ЗДДС е дадено пояснение за "дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт" . Това са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
а) се извършват в изпълнение на правомощията му, произтичащи от нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е възложено със закон;
б) е установена такса с нормативен акт.

По смисъла на чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията, общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, общините събират следните местни такси: за битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места; за притежаване на куче; други местни такси, определени със закон.
По смисъла на чл.6, ал.2 от ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗМДТ, общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Съгласно чл.104 от ЗМДТ, таксите за технически услуги се заплащат за услугите, които се извършват от общината, когато същите обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Предвид гореизложените разпоредби на ЗДДС и ЗМДТ, ако извършваните от общината услуги попадат сред посочените в чл. 6, ал. 1, буква "д" от ЗМДТ и раздел VI от ЗМДТ , за тях се заплащат местни такси, то същите ще попаднат в обхвата на действията или доставките на органите на местно самоуправление, които се извършват в качеството им на орган на местната власт, при условие че тези доставки нямат за резултат значително нарушение на конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчно задължените по ЗДДС лица и не могат да се извършват законно от търговец. При условие, че тези дейности или доставки не са сред изрично посочените в чл. 3, ал. 5, т.1 от ЗДДС, считаме, че посочените услуги не представляват независима икономическа дейност./ Въпроси и отговори НАП

 

Реклама