Последно променен на Петък, 08 Юни 2012 13:07

В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на временни обекти за търговия.
Обекти на облагане с данък върху недвижимите имоти са сградите /чл. 10, ал.1 ЗМДТ/.

ЗМДТ не съдържа легално определение на "сгради". Не намираме такова определение и в други нормативни актове. Според чл. 110 от Закона за собствеността сградите и другите постройки са "недвижими вещи, които вследствие на дейността на човека са трайно прикрепени към земята".
Принципът, намерил израз в чл. 37 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове е, че "думи и изрази с утвърдено правно значение се използуват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния нормативен акт."
Общоприетото значение на "сграда" е "постройка със стени и покрив, здание" /Български тълковен речник, изд."Наука и изкуство" 1999 г. стр. 872/.
ЗМДТ, за разлика от Закона за устройство на територията, не прави диференциация между "сгради" и "постройки". Облагаеми по смисъла на ЗМДТ са всички сгради, както на основното, така и на допълващото застрояване.
Не представляват сгради по смисъла на чл. 10 ЗМДТ леки постройки, които лежат върху земята със собствената си тежест, когато не са свързани с нея.
Увеселителните обекти и обектите за търговия и други обслужващи дейности по чл. 56, ал. 1 ЗУТ като павилиони, кабини, маси и други, не би следвало да се квалифицират като "сгради", тъй като по правило са преместваеми, т.е. не са трайно свързани със земята. За тези обекти се издава разрешение за поставяне, а не разрешение за строеж, по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината /чл. 56, ал. 2 ЗУТ/.
Ако поради неспазване на архитектурните планове и строителни книжа или по други причини някои от тези обекти са трайно прикрепени към земната повърхност /напр. случаят с дискотека "Амнезия" в Студентски град/, налице са сгради, които следва да бъдат облагани с данък. Въпросът относно условията, при които една сграда се счита "трайно прикрепена към земята" е от компетентността на съответните строителни организации - Дирекцията за национален строителен контрол или Дирекция "Контрол по строителството" .

За увеселителните обекти и обектите за търговия и други обслужващи дейности по чл. 56, ал. 1 ЗУТ, които не са "сгради", не се дължи данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по ЗМДТ, съответно не се подават декларации.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

 

Реклама