Последно променен на Вторник, 22 Май 2012 14:31

В отговор на поставения въпрос относно компетентната община, пред която следва да бъдат подавани декларациите по чл. 54 ЗМДТ за притежавани превозни средства, в случаите, в които собственикът е предприятие, което има клонове /структури/ в страната, Ви уведомяваме:

Компетентната община, пред която следва да бъдат подавани декларациите по чл. 54 ЗМДТ за притежавани превозни средства, се определя от разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от с.з., според която «Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.» . «Постоянен адрес» е характеристика, която се отнася до гражданите, съответно разпоредбата следва да се разбира в смисъл, че собствениците на превозни средства, които са физически лица, декларират притежаваните превозни средства в общината по постоянния им адрес. Собствениците на превозни средства - предприятия, подават декларации за притежаваните превозни средства в общината по седалището си. Според чл. 12, ал. 1 от Търговския закон «Седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му». Има се предвид седалището на субекта- предприятие. Няма друга разпоредба в ЗМДТ, която да урежда този въпрос, следователно и в случаите, в които собственикът - предприятие има поделения, клонове и пр., разположени в други населени места, различни от седалището му, и превозни средства, които се използват от клоновете и са регистрирани в «Пътна полиция» по седалището на клоновете, декларациите по чл. 54 ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства следва да се подават в общината по местонахождение на седалището на предприятието - юридическо лице /или ЕТ/, не по седалището на поделения, клонове и пр., които нямат правосубектност. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама