Последно променен на Четвъртък, 03 Май 2012 13:39

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-М-118/01.08.2011 г. е посочено, че дружеството е застрахователен брокер, регистрирано е по ЗДДС и извършва предимно освободени доставки, попадащи в обхвата на чл.47 от същия закон. Дружеството осъществява бизнес-сътрудничество с лизингови къщи, банки, търговски обекти, наричани от Вас общо „…………….”(Х) по застрахователни договори. Х е дружество, клиентите на което стават клиенти на застрахователния брокер чрез сътрудничеството на Х. Х извършва контакта между клиента (лизингополучател, кредитополучател, купувач на стоки и др.) и застрахователния брокер като информира клиента, че може да сключи застрахователна полица с посредничеството на брокера. Негова задача е и да администрира обобщаването и предаването на контактите и необходимите за сключване на застрахователна полица данни на клиента на застрахователния брокер. Възнаграждението на Х е под формата на процент от брокерската комисионна. Х не е застрахователен агент или брокер по смисъла на Кодекса за застраховането и не е вписан като такъв.

Въпросът който се поставя в запитването е:

Когато Х (например лизингодател) съдейства за привличането на клиенти и за сключването на застрахователна полица, следва ли по фактурата, която ще издаде на застрахователния брокер за услугата, да начисли ДДС, или услугата е освободена?

Във връзка с поставения въпрос са посочени решения от практиката на Съда на ЕС, по конкретно – по дело С-124/07 (J.C.M. Beheer BV), дело С-2/95 (SDC) и дело С-453/05 (Ludwig). Цитиран е текста на диспозитива на Решение по дело С-124/07, където СЕС приема, че Член 13, Б, буква а) от Шеста директива 77/388 относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че застрахователен брокер или агент не е пряко свързан със страните по застрахователния или презастрахователния договор, за чието сключване той има принос, а има само косвена връзка с последните чрез друго данъчнозадължено лице, пряко свързано с една от тези страни, с което този застрахователен брокер или агент има договорна връзка, допуска доставената от последния услуга да се освободи от данък върху добавената стойност на основание на посочената разпоредба.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На първо място е необходимо да се отбележи, че съгласно последователната практика на Съда на ЕС, формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност.

Съгласно относимата към случая разпоредба на чл.135, пар.1, б.”а” на Директива 2006/112/ЕО (Член 13, Б, буква а) от Шеста директива 77/388) застрахователните и презастрахователните сделки, включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти, са освободени доставки за целите на ДДС. Услугите в разглежданата хипотеза не са застрахователни и презастрахователните услуги (виж Решение по дело С-240/99 Skandia, т.41 и 43). Въпросът относно преценката обхвата на услугите попадащи в приложното поле на „включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти” също е разглеждан от Съда на ЕС (виж например, Решение по дело С-472/03 Arthur Andersen). Признаването на качеството на застрахователен брокер или агент зависи от съдържанието на разглежданите дейности (виж т.32 на същото Решение).

Безспорно, както е посочено и в запитването на база Решение по дело С-124/07, обстоятелството, че застрахователен брокер или агент не е пряко свързан със страните по застрахователния или презастрахователния договор, не може да бъде само по себе си пречка за освобождаване на доставката. Данъчното третиране на доставката следва характера на извършваната дейност и в частност, зависи от това дали осъществяваните от Х дейности са дейности, характерни по естеството си за застрахователен брокер или агент (виж в този смисъл Решение по дело J.C.M. Beheer BV, т.17 и 18).

С оглед направения от Съда анализ в Решение С-472/03 и изложените в тази връзка аргументи, запитването не съдържа достатъчно детайли за дейността, необходими за извършване на преценката относно нейния характер. Предвид това относно данъчното третиране следва да се има предвид, че ако дейността на Х се състои в това да се направи всичко необходимо за двете страни, за да влязат в договор, без Х да има интерес от условията на договора, т.е. дейност свързана с договарянето и в този смисъл характерна по естеството си за застрахователен брокер или агент, то ще са налице условията за освобождаване на доставката на основание чл.47 от ЗДДС. И обратното, както посочва Съдът в т.38 от Решение С-472/03, във връзка с т.40 от Решение по Дело C-235/00 CSC Financial Services, в случай че Х само подпомага дейността на брокера без да има отношение по повод договарянето, то неговите услуги няма да попаднат в обхвата на освобождаването на чл.135, пар.1, буква „а” на Директива 2006/112/ЕО (съответстваща на чл.13, дял Б, буква „а” от Шеста директива), респективно на чл.47 от ЗДДС. В тази връзка за Х ще е налице облагаема доставка на услуга на основание чл.12 от ЗДДС, която следва да се документира по реда на Глава единадесета от закона.

В заключение Ви уведомявам, че цитираните в запитването Решения по дело С-2/95 (SDC) и дело С-453/05 (Ludwig) не са коментирани във връзка с разглеждания казус, тъй като касаят ДДС третирането на финансовите услуги, регламентирано с чл.46 от ЗДДС, респективно чл.135, ал.1, букви „б”-„ж” от Директива 2006/112/ЕО, съответстващ на чл.13, дял Б, буква „г” от Шеста директива. / Въпроси и отговори НАП

Изпълнителен Директор на НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Красимир Стефанов/

 

Реклама