Последно променен на Четвъртък, 03 Май 2012 13:35

Относно: Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

От изложеното в запитването и от приложенията към него е видно, че с решение на ТЕЛК, издадено на 04.11.2003 г., са Ви определени 70 % трайно намалена работоспособност и срок на инвалидност три години – до 01.11.2006 г. В срока на решението сте навършили 59 години и 6 месеца - необходимата през периода възраст за придобиване на право на пенсия по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, поради което считате, че от 01.11.2006 г. решението на ТЕЛК е пожизнено както за целите на социалното подпомагане, така и за целите на данъчното облагане. В тази връзка не приемате за законосъобразно мнението, изразено от орган по приходите при приемане на годишната Ви данъчна декларация за 2011 г., а именно, че решението на ТЕЛК е невалидно и съответно при облагането на доходите Ви от наем, придобити през 2011 г., нямате право да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.

С оглед указаната фактическа обстановка и в съответствие с действащата нормативна уредба, станoвище на НАП:

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл. 23, т. 1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

Съгласно чл. 101, ал. 4 от Закона за здравето (Обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), степента на трайно намалена работоспособност на лицата, навършили 65-
годишна възраст, се определя пожизнено. Относно пожизненото определяне на трайно намалена работоспособност е установен преходен режим в § 3 от ПЗР на Закона за здравето: "Лицата, на които до 31.12.2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65-годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност". Аналогична разпоредба е установена и в ЗДДФЛ: "Предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение." (§ 49 от ПЗР на ЗДДФЛ)
Във Вашия случай срокът в експертното решение не е изтекъл към 31 декември 2004 г., но второто условие за ползване на данъчното облекчение не е изпълнено, а именно – не сте навършили 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение. Следователно, не е налице нормативно основание да ползвате данъчното облекчение за намалена трудоспособност по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2011 г., тъй като за данъчни цели не притежавате "валидно решение" на ТЕЛК.
Информирам Ви, че становището ни е съобразено и с решение № 6463 от 18.05.2009 г. на ВАС на Република България – Петчленен състав – І колегия по повод оспорването на § 2 от ПЗР на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Според цитираното решение, за да се изпълни фактическият състав на разпоредбата на § 3 от ПЗР на Закона за здравето, трябва да са налице две кумулативно изпълнени условия: лицата да имат определена степен на трайно намалена работоспособност до 31.12.2004 г. и навършване на 65-годишна възраст.
Във връзка с поставения от Вас проблем е необходимо да се уточни, че:
1. През 2009 г. разпоредбата на чл. 101, ал. 4 (настояща ал. 5) от Закона за здравето е изменена и в ЗДДФЛ са направени съответни допълнения, но тази промяна в нормативната уредба също не установява право да ползвате данъчното облекчение за доходи, придобити през периода 2007 - 2011 г.
2. Съгласно § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2012 г., лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Поради обстоятелството, че в данъчния закон не е предвидено друго, цитираната разпоредба е приложима за авансовото и годишното облагане на доходи, в т. ч. доходи от наем, придобити след 31.12.2011 г. / Въпроси и отговори НАП
ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 23, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 10а, ал. 3;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 49;
Закон за здравето, чл. 101, ал. 4;
Закон за здравето, чл. 101, ал. 5;
ПЗР на Закона за здравето, § 3;
ПЗР на Наредба за медицинската експертиза на работоспо-
собността, § 2.

Изпълнителен Директор на НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

 

Реклама