Последно променен на Петък, 27 Април 2012 10:26

Описали сте следната фактическа обстановка: със спогодба от 22.07.2011г. съпругата приема в наследство фирмата на починалия съпруг. Фирмата променя името си и има нов ЕИК.

В тази връзка задавате следният въпрос :

Как следва да стане годишното приключване като нова фирма с новия БУЛСТАТ или като продължение на старата фирма с дейност от 01.01.2011г.?

След разглеждане на поставеното запитване и съобразявайки относимата правна уредба становище на НАП:

В случая физическо лице – съпругата /наследник/ на починалия собственик на предприятието е вписано като търговец в търговския регистър на 19.08.2011г. /по данни от търговски регистър/ с нов ЕИК и добавка към името на фирмата. Поемането на предприятието съгласно чл. 60 от ТЗ е станало със споразумение от 22.07.2011г.

Признаването на търговско качество на едно физическо лице чрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговата правоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчно право не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява търговската му правоспособност.

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ със смъртта на физическото лице се прекратява неговата регистрация в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/. Прекратяването се извършва служебно. Създаденото по време на търговската дейност предприятие на едноличния търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения е собственост на физическото лице и след неговата смърт се наследява по общите правила на Закона за наследството /ЗН/. В чл. 60, ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/ е предвидена възможност за продължаване търговската дейност на починалия търговец, когато това се желае от наследниците му със запазване или не на фирмата, с която е бил регистриран.

Юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че след вписване на поемането на предприятието, всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник по всички правоотношения. С поемането на предприятието от конкретния наследник се поемат не само правата, но и задълженията на поетото предприятие на едноличния търговец.

Липсва правна възможност наследника – съпругата на починалото лице да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи получени от наследодателя, за осъществяваната от него стопанска дейност през 2011г. до датата на смъртта. С оглед различната правосубектност на наследодателя и наследника, изразяваща се също така в различно наименование и идентификационен номер, определен от Агенцията по вписванията лицето наследило предприятието на починалия едноличен търговец и продължило дейността в качеството си на данъчно задължено лице следва да подаде годишна данъчна декларация от свое име с новия си ЕИК, с която да декларира печалбата за периода от поемане на предприятието /22.07.2011г./ до края на 2011 година.

Счетоводната отчетност на дейността на предприятието на едноличния търговец до датата на смъртта на физическото лице следва да бъде водена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството /ЗСч/. Считаме, че нищо в счетоводството на предприятието не се променя. Счетоводната информация от баланса на предприятието на починалия собственик продължава да съществува без промяна и при действието на предприятието след унаследяването му в условията на универсално правоприемство.

От тук възниква необходимостта да бъде определен счетоводният финансов резултат на предприятието, регистрирано от съпругата като наследник за периода от поемане на предприятието до края на данъчната 2011г.

При определяне на данъчният финансов резултат, следва да се извърши и данъчно преобразуване на същия по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ с относимите за периодите данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и с други суми предвидени в закона.

Следва да се има предвид, че на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, по реда на чл. 26, ал. 1-6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. Следователно при положение, че съпругата е продължила търговската дейност след смъртта на наследодателя, но преди вписване на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 от ТЗ в търговския регистър следва да декларира облагаемия доход, свързан с упражняваната от нея търговска дейност от датата на продължаване на дейността до края на 2011г.

Предвид изложеното до тук физическото лице наследник следва до приключи данъчната 2011г. с подаването на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ с Приложение № 2 за периода от 22.07.2011г.или от започване извършването на дейността до 31.12.2011г. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама