Последно променен на Вторник, 24 Април 2012 18:02

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Между две съществуващи търговски дружества /условно наречени „А” ЕООД – продавач и „В” ЕООД – купувач/ се сключва предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. По този договор „А” ЕООД – продавач поема две основни задължения:

1. Да учреди ново търговско дружество /което към момента на сключване на предварителния договор не съществува, съответно не е страна по него/, условно наречено „С” ЕООД, в което като апортна вноска „А” ЕООД – продавач да внесе свой недвижим имот;

2. В качеството си на едноличен собственик на капитала в „С” ЕООД, „А” ЕООД – продавач да прехвърли /продаде/ на дружество „В” ЕООД – купувач 100% от дружествените дялове от капитала на това новосъздадено дружество „С” ЕООД.

От своя страна дружество „В” ЕООД – купувач се задължава да заплати цена /примерно 10 000 лв./ по следния начин и в следните срокове: авансови вноски в продължение на 9 месеца, например 9 по 100 лв., като остатъка от продажната цена /в размер на 9100 лв. след 9 месеца, при подписване на договора за покупко-продажба на дялове от капитала между дружествата „С” ЕООД – продавач /новоучредено/ и „В” ЕООД – купувач по предварителния договор за покупко продажба на дружествени дялове.

Зададени са следните въпроси:

1. Облагаема ли е доставката от продажба на дялове по смисъла на ЗДДС или е необлагаема на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС?

2. Следва ли да се начислява ДДС върху вноските от продажбата по предварителния договор /9 месеца по 100 лв./, които ще се правят на основание предварителен договор за покупко-продажба на дялове, както и върху остатъка от продажната цена, която ще се плати след 9 месеца при сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове между новосъздаденото /след сключване на предварителен договор/ дружество продавач „С” ЕООД и „В” ЕООД – купувач?

Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, и по – конкретно т. 2 и т. 5, б.”б” от същия член задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.

По така подаденото запитване, не може да се установи в качеството на кое от лицата по предварителния договор за покупко-продажба на дялове задавате въпросите и тъй като писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, изразяваме следното принципно становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член.

Предвид гореизложеното, сделката, включително договарянето, свързана с продажбата на дружествени дялове е дефинирана като освободена доставка, за която ДДС не се начислява. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама