Последно променен на Четвъртък, 19 Април 2012 12:40

Според изложеното в запитването една от дейностите на кооперацията е предоставяне под наем на помещения и сгради. Консумативните разходи за електроенергия и вода съгласно показанията на монтираните контролно-измервателни уреди се заплащат на доставчиците от кооперацията. След това платените суми за електроенергия и вода се префактурират на наемателя. При внасяне на сумите от наемателите се издава фактура и фискална касова бележка от фискално устройство. Счетоводно се отчитат сумите на разчет, а не на приход. При тази фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Следва ли за префактурираните на наемателя платени суми за електроенергия и вода да се издава фискална касова бележка от фискално устройство ?

2. По какъв начин в края на годината кооперацията ще докаже, че маркираните в касовия апарат суми не са приход?

3. Предвидена ли е опция в касовия апарат, която да показва, че получената сума не е счетоводен приход ?

4. Приложима ли е разпоредбата на т. 2 от СС 18 „Приходи”, според която не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал ?

Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. По смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС търговски обекте всяко място, помещение или съоръжение /например: маси, сергии и други подобни /на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например: офис, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот/ например: гараж, мазе, стая или други подобни /или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба №Н-18/2006 г. на МФ. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от наредбата задължава всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/, освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Консумативните разходи са част от данъчната основа на доставката на услугата отдаване под наем на сграда или част от нея съгласно чл. 26, ал. 2 и чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Дължимите от наемателя на наемодателя консумативни разходи следва да бъдат документирани чрез включването на тези разходи във фактурите за наемното отношение или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към фактурите, с които е документирана услугата за отдаване под наем на сградата или част от нея за съответния наемен период.

Видно от изложеното и с оглед данъчното третиране по ЗДДС на консумативните разходи за извършеното префактуриране на сумите за електроенергия и вода кооперацията е длъжна да регистрира и отчита извършеното плащане чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод. В касовия апарат не е предвидена опция, която да показва, че получената сума не е счетоводен приход. Това се постига чрез спазването на счетоводното законодателство.

В т.4.5 от Общите разпоредби към Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) е дадено определение на понятието разход. В счетоводен аспект, същото представлява намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал. Дефинирането на понятието приход е представено в т.4,4 от НСФОМСП - Общи разпоредби и представлява нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал, освен онова, което подлежи на разпределение между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.

По смисъла на т.2 от Счетоводен стандарт (СС) 18 "Приходи", не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал. Съгласно т. 11.3 от СС 1 "Представяне на финансови отчети", понасяните от предприятието разходи, които по силата на договорни отношения подлежат на възстановяване от трети страни могат да се отразят директно като вземане от тези страни.

Предвид гореизложеното и съгласно действащото счетоводно законодателство, взаимоотношенията между предприятията крайни ползватели и предприятията, които не са директни доставчици на консумативните разходи (вода, ток, и др.), а префактурират същите, в счетоводен аспект се отчитат като разчетно взаимоотношение и се докладват като вземане от предприятията крайни ползватели.

В случая, независимо от факта, че за извършеното префактуриране на сумите за електроенергия и вода е регистрирано плащане чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, същата не е приход на кооперацията./ Въпроси и отговори НАП

3_ 807/14.03.2012 г.
ЗДДС, чл. 118, ал. 1,
ЗДДС, чл. 26, ал. 2
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 1
Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 1
СС 18, т. 2

 

Реклама