Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в случай на публична продан по реда на ГПК

Печат
Сряда, 11 Април 2012 11:46
Последно променен на Сряда, 11 Април 2012 11:55

В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, във връзка с предстояща продажба по изп. дело № …/2003 г. на недвижим имот в хипотезата на чл.45, ал. 3 и ал. 7 от ЗДДС са поставени следните въпроси:

  1. Кога следва да се внесе дължимият данък по ЗДДС, да се изготви документа /постановлението за възлагане/ по чл. 83, ал. 1 и да се подаде уведомлението по чл. 83, ал. 3 от ППЗДДС в случаите, в които купувачът на недвижимия имот внесе пълната цена на продажбата, но не внесе такса за изготвяне на постановление за възлагане, дължима на основание чл. 50 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), без заплащането на които не може да се изготви документът по чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС?

  2. Какво се има предвид „до обявяване на проданта” по чл. 83, ал. 5 от ППЗДДС – датата, от която почва да тече публичната продан по чл. 488 от ГПК или датата на изготвянето на обявлението?

  3. В случаите, в които след вписването на възбрана върху недвижим имот, същият бъде продаден от длъжника на трето лице, към кого от двамата трябва да бъде отправена поканата по чл. 83, ал. 5 от ППЗДДС при изнасяне на имота на публична продан?


Предвид непълната фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) и ППЗДДС (обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г.) изразяваме следното принципно становище:

По първия поставен въпрос:

В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки" и е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по закона лице. Публичната продан на недвижим имот или движими вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Тя приключва с извършването на последния акт по нея, а именно издаването на постановлението за възлагане на вещта, с което се прехвърля собствеността върху купувача.

Разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ЗДДС указва, че в случаите на публична продан по реда на ГПК и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, съдебният изпълнител е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:

1. да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за съдебния изпълнител;

2. да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра - за съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за получателя (купувача);

3. да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок три дни от издаването му;

4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

При определяне на данъчната основа чл. 27 от ЗДДС не се прилага. В тези случаи се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той, заедно с продажната цена, се превежда /плаща/ от получателя /купувача/ на съдебния изпълнител.

В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона съдебният изпълнител съставя документ за продажбата, който се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата и съдържа най-малко следните реквизити, визирани в чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС:

1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;

2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ);

3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);

4. количество и вид на стоката или вид на услугата;

5. данъчна основа и данък;

6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;

7. дата на издаване на документа;

8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

В срока по ал. 2 от същата правна норма съдебният изпълнител подава уведомление по образец - приложение № 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ).

Видно от цитираните законови норми, както в ЗДДС, така и в ППЗДДС, срокът за съставянето на документ за продажбата от съдебния изпълнител, както и задължението му за превеждане на дължимия данък по продажбата по банкова сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за същия, е обвързан единствено с получаване на пълната цена по продажбата, а не със задължението за внасяне на такса за изготвяне на постановление за възлагане, дължима на основание чл.50 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

По отношение на втория поставен въпрос следва да се има предвид, че не е от компетентността на НАП, разписана в чл. 3, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, да изрази становище във връзка с дефиниране на понятието „до обявяването на проданта”, защото тълкуването на същото е свързано с разпоредбите на ГПК, а не с прилагане на данъчното и осигурително законодателство.

По третия поставен въпрос:

Независимо, че при публичната продан разпореждането с имота се извършва не по волята на собственика на вещта /длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекирания имот/, законодателят не е лишил същия от правото на избор относно характера на доставката, когато същата е освободена по смисъла на ЗДДС. Съгласно чл. 83, ал. 5 от ППЗДДС, в случаите на публична продан по реда на чл. 131 от ЗДДС правото на избор по чл. 45, ал. 7 от същия се упражнява от собственика на вещта /длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекирания имот/ след покана от съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта /длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекирания имот/, доставката е освободена.

Съгласно чл. 451, ал. 1 от ГПК от момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта. По силата на ал. 2 от същата разпоредба последиците по ал. 1 настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима вещ и тази вещ е посочена в поканата.

В този случай, на основание чл. 452, ал. 1 от ГПК, извършеното от длъжника разпореждане с възбранения имот след възбраната е недействително спрямо взискателя и присъединилите се кредитори. Това е т.н. относителна недействителност, която настъпва по силата на закона като последица от наложен запор или възбрана, с оглед възможността взискателят да се удовлетвори от запорираната или възбранена вещ. Законът поставя като условие за тази недействителност единствено разпореждането да е извършено след вписването на възбраната, тъй като регистърът е публичен и всяко лице, включително приобретателят на възбранения имот, може да се осведоми за наложената обезпечителна мярка. Нещо повече, приобретателят на възбранения имот не може да се позове на добросъвестност, тъй като вписването на възбраната в публичен регистър цели именно оповестяване на вписаното обстоятелство по отношение на всички правни субекти и придава на това вписано обстоятелство качеството на общоизвестен факт.

Предвид действието на запора и на възбраната по отношение на длъжника, визирани в чл. 451 и чл. 452 от ГПК считаме, че поканата по чл. 83, ал. 5 от ППЗДДС следва да бъде отправена до собственика на вещта /длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекирания имот/./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии: