Последно променен на Сряда, 11 Април 2012 11:43

Интересувате се имате ли право на ползване на данъчно облекчение като лице с намалена работоспособност 75% при деклариране на доходи за 2011г. при условие, че към датата на инвалидизирането Ви - 11.10.2000г. сте бил пенсионер.

Към запитването си прилагате копие на следните документи:

  1. Експертно решение на ТЕЛК № 1083/20.04.2001г.

  2. Социална оценка от 31.05.2005г.

  3. Социална оценка от 20.09.2010г.

Съгласно чл.18,ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК /ДЕЛК / НЕЛК.

Видно от цитираните разпоредби, условието да се ползва данъчното облекчение е наличието на влязло в сила решение на компетентен орган /ТЕЛК/НЕЛК/. Правото на ползване на облекчението не е обвързано с придобиването на право на пенсия или с вида на получаваната пенсия.

Съгласно чл.101,ал.4 от Закона за здравето /Обн.ДВ бр.70 от 2004г., в сила от 01.01.2005г./, степента на трайно намалена работоспособност на лицата навършили 65 годишна възраст, се определя пожизнено. Относно пожизненото определяне на трайно намалената работоспособност е установен преходен режим в §3 от ПЗР на Закона за здравето /ЗЗ/: " Лицата, на които до 31.12.2004г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65 годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност".

Аналогична разпоредба е установена и с § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ: "Предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК /НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004г. и лицето е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение".

Във Вашия случай е изпълнено едното условие – имате навършени 65 години, но второто условие за ползване на данъчното облекчение не е изпълнено – нямате валидно експертно решение към 31 декември 2004г.

Следователно, не е налице нормативно основание да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност по реда на чл.18 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2011г., тъй като за данъчни цели не притежавате "валидно решение" на ТЕЛК.

Информираме Ви, че становището ни е съобразено и с решение № 6463 от 18.05.2009г. по адм.д.№1851/2009г. на ВАС на Република България – петчленен състав – І колегия по повод оспорването на §2 от ПЗР на Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността. Според цитираното решение, за да се изпълни фактическият състав на разпоредбата на §3 от ПЗР на ЗЗ, трябва да са налице две кумулативно изпълнени условия: лицата да имат определена степен на трайно намалена работоспособност до 31.12.2004г. и навършване на 65 годишна възраст.

Приложените към запитването копия на социални оценки имат отношение към прилагане на Закона за социалното подпомагане, но не и за данъчни цели в изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ.

Във връзка с поставения от Вас проблем намираме за необходимо да уточним, че:

  1. През 2009г. разпоредбата на чл.101,ал.4 /настояща ал.5/ от ЗЗ е изменена и в ЗДДФЛ са направени съответни допълнения, но тази промяна в нормативната уредба също не установява право да ползвате данъчното облекчение за придобитите доходи.

  2. Съгласно §10а, ал.3 от ПЗР на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2012г., лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК /НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

Предвид новата алинея 3 от §10а на ПЗР на ЗДДФЛ, в случай, че експертното решение е издадено след като сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО или пък сте придобили това право на пенсия в срока на решението ще можете да ползвате данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ за доходи, придобити след 01.01.2012 година. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама