Последно променен на Понеделник, 09 Април 2012 15:12

ОТНОСНО: Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. …… от 05.03.2012 г., Ви уведомяваме за следното:

Посочвате, че сте общопрактикуващ лекар, осъществяващ практиката и осигуряването си до 31 юли 2011 г. чрез ЕТ - върху избран осигурителен доход в размер на 450 лв. Облагаемата Ви печалба от тази дейност е 4448 лв. От 1 август 2011 г. сте регистрирали търговско дружество и сте започнали да се осигурявате като собственик на ЕООД върху осигурителен доход в размер на 420 лв.

Интересувате се, как трябва да попълните Таблица 1 и Таблица 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Трябва ли в колона 4 на таблиците, освен избрания осигурителен доход като ЕТ да включите и осигурителния доход, върху който сте се осигурявали в дружеството? Това няма ли да намали размера на дължимите осигурителни вноски за довнасяне за ДОО, ДЗПО и ЗО, съответно на дължимия данък в Приложение № 2 от годишната декларация?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, изразяваме следното становище:

По отношение на въпросите, свързани с прилагането на осигурителното законодателство:

На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/.

Осигурителните вноски за тези лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/.

От 01.01.2011 г. е въведен диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица в зависимост от облагаемия доход, който са декларирали като самоосигуряващите с лица. В чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2011 г. са определени следните размери на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

В ал. 2 от същата разпоредба е указано, че минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 /изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г./ от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/ задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, включително едноличните търговци и собствениците на ЕООД, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/ до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ /чл. 2, ал. 3 от същата наредба/.

Едноличните търговци и физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето /чл. 2, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ/.

Самоосигуряващите се лица, родени след 31.12.1959 г., внасят задължително осигурителни вноски и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд /ДЗПО-УФ/, които се определят на база доходите, върху които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване /чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО/.

Здравното осигуряване на посочените лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ - по аналогичен ред на държавното обществено осигуряване /ДОО/.

Самоосигуряващите се лица се формират годишния си осигурителен доход за ДОО, ДЗПО-УФ и за здравно осигуряване като попълват Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. За целта те пренасят декларираните облагаеми доходи, подлежащи на годишно изравняване, от приложенията на декларацията в съответните колони на Таблица 1 и Таблица 2. Данните в таблиците се попълват съобразно дадените към тях указания.

  • в колона 4 се посочва избраният осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица;

  • в колона 5.1 се вписва сборът от облагемия доход от стопанска дейност като едноличен търговец, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и сумата на ред 26, колона Б от Справка № 2, част V на същото приложение от данъчната декларация /размерът на пренесената данъчна загуба по реда на ЗКПО/;

  • в колона 5.2 се отразява съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд от собствениците или съдружниците в търговски дружества, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 09 в редове 5-7;

  • Сумата в колона 6 е резултатна величина, която се получава като сбор от сумите в колони 3 и 4.

  • Сумата в колона 7 също е резултатна величина, представляваща сбор от сумите в колона 3 и колони от 5.1 до 5.5.

Следвайки схемата за образуване размера на годишния осигурителен доход /сумата от ред 13 на колона 7 – сумата от ред 13 на колона 6/, се получава размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.

В разглеждания случай, независимо от обстоятелството, че от 01.08.2011 г. сте прехвърлили дейността /практиката/ и осигуряването си от ЕТ в ЕООД, в колона 4 на Таблица 1 и Таблица 2 следва да посочите избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход, върху който е трябвало да се осигурявате през 2011 г. Месечният Ви осигурителен доход в колона 5.1 ще се получи като облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец, пренесен от съответния ред на Приложение 2 на ред 13 в колона 5.1, се раздели на броя на месеците, през които сте упражнявали тази дейност.

Ако сумата от 4448 лв. е единственият облагаем доход, който сте придобили през 2011г. и предстои да декларирате с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, то действително общият осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, ще се получи отрицателна величина, т.е. декларираният от Вас средномесечен облагаем доход ще бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход. В този случай няма да се формират осигурителни вноски за възстановяване /надвнесени осигурителни вноски/, тъй като месечният Ви осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за 2011 г.

В допълнение на гореизложеното Ви обръщаме внимание и за следното:

От Вашето запитване не става ясно как сте определили месечният осигурителен доход, върху който сте внасяли авансовите осигурителни вноски за 2011 г. Доколкото първоначално избраният от Вас месечен осигурителен доход в размер на 450 лв. е минималният осигурителен доход по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗБДОО за 2011 г., определен за лицата, които за 2009 г. са декларирали облагаем доход като самоосигуряващи се лица между 5401 лв. и 6500 лв., то при прехвърляне на осигуряването в ЕООД е следвало да продължите да спазвате същия размер на минималния осигурителен доход, а не 420 лв. Това е така, защото макар дейността Ви като собственик на ЕООД да е нова дейност към 01.08.2011 г., съгласно данните от информационната система на НАП през 2009 г. и следващите години в качеството Ви на едноличен търговец Вие сте упражнявали дейност като самоосигуряващо се лице. Поради това, че разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО е неприложима във Вашия случай, минималният Ви осигурителен доход за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2011 г. не е 420 лв., а трябва да се определи според облагаемия Ви доход за 2009 г.

По отношение на въпроса Ви за влиянието на дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за довнасяне върху дължимия данък по годишната данъчна декларация:

След попълване на Таблици 1 и 2 по реда, описан по-горе, получените суми от точки 2 и 3 под двете таблици се пренасят в съответните Приложения, в които сте декларирали доходите си /в конкретния случай Приложение 2 и Приложение 1, ако имате получен и деклариран доход от полагане на личен труд в дружеството/.

Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва в съответните приложения на редове „Вноска за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително и за минали години”, „Вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително и за минали години”и ред „Вноска за ЗО за довнасяне, включително и за минали години”.

 

Реклама