Последно променен на Понеделник, 09 Април 2012 15:09

Във връзка с поставено от Вас запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" с вх. № 27.02.2012г., изразяваме следното:
В запитването си посочвате, че сте регистриран земеделски производител от 2006г. На основание на подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010г. сте декларирали данък за преотстъпване по чл. 48, ал. 6 от същия закон. През 2011г. не сте успели да изпълните изискването на закона т.е. не сте закупили дълготраен материален актив.

Във връзка с представената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
На какво основание да възстановите преотстъпеният данък в бюджета?

В запитването не сте посочили по-подробна фактическа обстановка, но посочвате, че сте преотстъпили данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, поради което приемаме, че като физическо лице – регистриран земеделски производител, който няма регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, сте избрали доходът от стопанската Ви дейност да се облага в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от ЗДДФЛ т.е. формиране на облагаемия доход по реда на ЗКПО. Това следва да е било избрано от Вас с декларация за упражняване на правото на избор от физически лица, която е трябвало да подадете в срок до 31.05.2011г. /§ 16 отПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ в сила от 01.01.2011г./

Позовавайки се на разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ сте декларирал преотстъпване в размер до 60 на сто на данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, регистриран като земеделски производител при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

На основание чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията, посочени в закона в т.ч. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Точно това условие Вие посочвате като неизпълнено и питате какво е основанието за възстановяване към бъджета на данъка, който не сте внесли през 2010г.

Относно правното основание за възстановяване на неоснователно преотстъпен данък следва да имате предвид разпоредбата на чл. 173, ал. 1 ЗКПО. Съгласно тази норма, в случай че не са изпълнени изискванията на ЗКПО за последващо използване (разходване) на преотстъпен корпоративен данък, той се дължи за годината, за която е възникнал, т.е. от момента на преотстъпването, съответно с лихвите за изтеклия период.

Валидността на преотстъпването на данък за съответната година подлежи на данъчен контрол по смисъла на чл. 110 от ДОПК чрез ревизии и проверки, извършвани от органите по приходите.
Предвид гореизложеното след като не сте изпълнили условията, поставени в ЗКПО Вие дължите връщане на целия размер преотстъпен данък на основание чл. 173, ал. 1 от корпоративния закон заедно с дължимите лихви. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама