Последно променен на Четвъртък, 05 Април 2012 10:58

В писмото си задавате два въпроса, свързани с прилагането на чл.22а от ЗДДФЛ за данъчното облекчение на млади семейства, а именно:
1. Следва ли да се ползва данъчното облекчение, ако договорът за ипотечен кредит е сключен преди сключване на гражданския брак или е достатъчно условието да е изпълнено към 31.12. на годината, за която ще се ползва облекчението?
2. Намалението на годишната данъчна основа с направените лихвени плащания по първите 100 000лв. от главницата по ипотечния кредит включва ли всички платени през годината лихви, в т.ч. лихвите за просрочие на вноските?

В отговор на първия въпрос:
В указание № 91-00-41 /29.01.2010г. на ЦУ на НАП са направени разяснения по отношение условията за ползване на данъчното облекчение, а именно, че договорът за ипотечния кредит следва да е сключен от данъчно задълженото лице и /или от съпруг/а с който /която имат сключен граждански брак. Т.е. ако договорът за ипотечния кредит е сключен преди сключване на гражданския брак, няма да е налице първото от условията в чл.22а от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение.
Поради зачестилата напоследък съдебна практика и направено тълкувание в посока ползване на данъчното облекчение и в случаи, че договорът за кредита е сключен преди сключванена гражданския брак /Решения №№ 4621/2011г.;8183/2011г.;12546/2011г.;16951/2011г.; 1369/2012г., с писмо изх.№ 20-15-75 от 10.02.2012г. сме направили запитване до Дирекция "ДОМ" при ЦУ на НАП, след получаване на писмен отговор ще Ви информираме.

В отговор на втория въпрос:
Нормата на чл.22а, ал.1 от ЗДДФЛ регламентира, че местните физически лица могат да ползват данъчното облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл.17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Терминът "лихвени плащания по ипотечен кредит" включва размера на лихвите, съгласно погасителния план към договора. Лихви за просрочие се плащат като наказателна мярка при неизпълнение на поетото с договора задължение от страна на кредитоискателя. Следователно не може да се ползва данъчно облекчение върху платени суми, наложени като санкция за неизпълнение./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама