Последно променен на Сряда, 28 Март 2012 12:06

От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че имате фирма едноличен търговец, която е с предмет на дейност производство на цветен разсад и продажба на цветя.

Задавате въпроса: Кое приложение към годишната данъчна декларация следва да попълните: Приложение №2 за доходи като едноличен търговец или Приложение № 3, таблица 2 с признаване на 40% нормативни разходи?

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ, в зависимост от източника доходите от стопанска дейност се разграничават на: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност.

Формирането на годишната данъчна основа за доходите като едноличен търговец се извършва по реда на чл.28 във връзка с чл.26 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, т.е. на базата на данъчния финансов резултат, установен като разлика между получените приходи и извършените разходи по документи.

Годишната данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност се определя на основание чл.30 във връзка с чл.29 от ЗДДФЛ. На основание чл.29, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за дейността, регламентирани от законодателя.

Освен гореизложеното следва да се има предвид, че по смисъла на разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ едноличният търговец и физическото лице, което го представлява, не са различни данъчни субекти, тъй като те са с един и същ статут. Едноличният търговец е с по-разширена правоспособност, предвид регистрацията по ТЗ и с оглед естеството на дейността си.
Предвид изложеното, в качеството си на регистриран едноличен търговец следва да отчитате извършваната дейност по производство и продажба на цветен разсад като предприятие със заведено счетоводство съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Следователно получените доходи от дейността на фирмата едноличен търговец следва да декларирате в Приложение №2 към Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама