Последно променен на Сряда, 28 Март 2012 12:09

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ разполага с магазин за хранителни стоки. В същото помещение лицето монтира кафе-машина , от която предлага и кафе на клиентите си.

Поставен е следният въпрос:
Следва ли горното лице да монтира два касови апарата, след като магазина и масите за кафе са в едно и също помещение?
Предвид неизяснената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос становище на НАП:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство / ФУ /, освен когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

От изложеното в запитването не става ясно каква кафе- машина е монтирана- дали се касае за автомат на самообслужване, задействащ се с монети за продажба на кафе или за стандартна кафе-машина. С оглед на това ще разгледаме двете хипотези.

В случай, че се касае за автомат на самообслужване, задействан чрез вкарване на монета, то при него не са изпълнени изискванията на Наредба № Н-18/2006г. за издаване на фискален касов бон, респективно натрупване на данни във фискалната памет при плащания в брой. По този начин при автоматите на самообслужване се губи контрола на клиента при регистриране и отчитане на приходите от реализация, което е основната идея на фискалните устройства.

Отсъствието на принтер и фискална памет в автоматите на самообслужване е технически проблем, който е свързан с разработка на нормативни изисквания към такива автомати, както и изпитването и одобряването им. Това е проблем, касаещ всички видове автомати на самообслужване, задействащи се с монети, жетони или други подобни / за продажби на кафе, безалкохолни напитки, детски играчки, паркинг автомати и др. /. За решаване на тези въпроси е необходимо изменение и допълнение на нормативната уредба.
В условията на действащата нормативна уредба съществуват два варианта за регистриране приходите от извършените услуги чрез автомат на самообслужване:

1.Оборотите от продажби от автомата се регистрират и отчитат с касов апарат в обект/и на фирмата при спазване на следния ред:
-регистрирането на постъпленията от всеки автомат се извършва при събиране на парите от съответния автомат;

-постъпленията от всеки автомат се регистрират в отделна група, като всеки вид стока / кафе, напитка, закуска, детска играчка и др./ се регистрира като отделна продажба с единична цена и с количество,равно на количеството, отчетено от съответния брояч на автомата.
2.Втори вариант е в автомата на самообслужване да бъде вградено фискално устройство от одобрен за България тип, което да се използва за печат на документа за продажбата на детски играчки. Към момента има голям брой одобрени такива модели, предназначени за вграждане.
Също така е възможно производителят на автомата да вгради принтер и фискална памет, които да отговарят на изискванията на българското законодателство и да премине процедурата по неговото одобряване по реда на Наредба № Н-18/2006г.

Във втората хипотеза / използване на стандартна кафе-машина за продажба на кафе / следва са се има предвид , че по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС "търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение /например: маси, сергии и други подобни/ на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели/ например: офис, жилище или други подобни /да е част от притежаван недвижен имот/ например: гараж, мазе, стая или други подобни / или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Основното предназначение на фискалните устройства е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице.

В общия случай Наредба № Н-18/2006г. свързва момента на издаването на фискална касова бележка с този на плащането. Съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., фискална касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
Видно от гореизложеното и предвид посочените разпоредби, Вие имате разкрит един търговски обект / едно помещения на посочения адрес / , в който извършвате продажби на хранителни стоки и предлагате кафе на клиентите на магазина. В случая не е необходимо въвеждането в експлоатация на два отделни касови апарата. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама