Последно променен на Сряда, 28 Март 2012 11:56

Следва ли да бъдат приложени към ревизионната преписка и връчени на ревизираното лице събрани в хода на ревизията доказателства-РА и РД на доставчиците, предвид, че същите са документи които съдържат данни представляващи данъчно осигурителна информация по смисъла на чл.72 от ДОПК.

Съгласно чл.6, чл. 17 т.5 б.А от ДОПК във вр. с чл.117 ал.2 т.9 и ал.3, от същия кодекс лицата спрямо, които е започнало производство, имат право да бъдат уведомявани за всички процесуални действия извършени от органа по приходи засягащи техните права и интереси, да получат всички документи събрани в хода на производството по проверка или ревизия върху, които органа по приходите е изградил своите констатации за определяне на задължения или касаещи признаване или не на права на лицата.

Предвид принципа за "Добросъвестност и право на защита" , следва проверяваното или ревизираното лице да получи възможност да организира своята за щита и да упражни процесуалните си права.

Предвид на така изложеното е недопустимо събраните в хода на ревизията доказателства преки или косвени, върху които органа по приходите е изградил изводите си за наличие на основание за облагане и определяне на допълнителни данъчно-осигурителни задължения да не намерят приложение към РД. Противното е в нарушение на горецитираните норми. Издаването на протокол в, който да се обективира съдържанието на РА и РД на доставчика е неудачно предвид, че ако това е начина да се защити данъчно-осигурителната информация то той не е пълноценен предвид, че отново в него се описват данните от процесните актове.

Доказателства със съдържащи данни, които попадат в обхвата на чл.72 от ДОПК се събират и при насрещните проверки на доставчиците или трети лица. Например справка за размера на доходите и източници на доходи на физически лица заемодатели, договори за наем , договори за заем , договори и споразумение за други търговски взаимоотношения, справка за активи, дневници покупки продажби, справка декларации и т.н., същите се прилагат и връчват с цялата преписка на ревизирания субект.

Съгласно съдебната практика , в голяма част от съдебните производства се изискават РА на преките и предходните доставчици и съдът уважава тези доказателствени искания.

Ето защо макар и РА и РД издадени на доставчика да съдържа данни за данъчно-осигурителна информация същите са доказателства събрани в хода на ревизията и послужили за определяне на задълженията на ДЗЛ съгласно, което следва да бъдат приложени към преписката и връчени на ревизираното лице.
Тези действия не са в нарушение на разпоредбата на чл.74 от ДОПК, същите са основани на ал.2 т.3 от цитираната разпоредба.

 

Реклама