Последно променен на Вторник, 24 Април 2012 18:22

Актуализиран е Наръчник по ДОПК - І част

23 Април 2012

 

 Наръчникът по данъчно – осигурителния процесуален кодекс – І част за 2012 година е  съобразeн с действащия през 2012 г. ДОПК.

Промените за 2012 година в ДОПК са единствено във фиш ІІ.V.3 на Наръчника, в който е посочено, че срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК.

 Наръчник по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част .

 Наръчник по ДОПК - І част  (2011 г.)

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Наръчникът по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част за 2012 година обхваща материята на Дял ІV „Събиране на публичните вземания” на кодекса. Изготвен е с цел  да подпомогне служителите от Национална агенция за приходите в процеса по прилагане на данъчното и осигурително законодателство.

Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от органите по приходите и публичните изпълнители, така и като база за разработване на учебни материали за  провеждане на  първоначално и продължаващо обучения на служителите от Национална агенция за приходите.

 

Реклама