Последно променен на Понеделник, 26 Март 2012 17:12

В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 08.02.2012г. при Дирекция "ОУИ" …………………, Ви уведомяваме за следното:
Интересувате се едно физическо лице може ли да ползва данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ за 2009г. и 2010г., като прилагате експертни решения на ТЕЛК при МБАЛ гр.П……………………, а именно:

С Решение № 2987 от 22.10.2003г. е определена 80% намалена работоспособност с посочена дата на инвалидизиране 22.10.2003г. и срок на инвалидността 01.11.2005 г.
С Решение № 2104 от 05.10.2007г. е определена 75% намалена работоспособност с дата на инвалидизиране 22.10.2003г. и срок на инвалидността 01.10.2008г.
С Решение № 2456 от 27.10.2008г. експертната комисия дава оценка на работоспособността: работоспособна и не определя процент на намалена работоспособност.
С Решение № 2511 от 28.09.2011г. е определена 50% намалена работоспособност с дата на инвалидизиране 22.10.2003г. и срок на инвалидността 01.09.2013г.

Съгласно чл.18,ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Видно от цитираната разпоредба, условието да се ползва данъчното облекчение е наличието на влязло в сила решение на компетентен орган /ТЕЛК/НЕЛК/. Правото на ползване на облекчението не е обвързано с придобиването на право на пенсия или с вида на получаваната пенсия.

Предвид на цитираните експертни решения за 2009г. и 2010г. няма валидно експертно решение, тъй като с Решение № 2456/27.10.2008г. МБАЛ гр.П… не само не определя процент на намалена работоспособност, но пише работоспособна като оценка на работоспособността й.
Не са приложими за лицето и нормите на § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ; чл.101, ал.5 от Закона за здравето и §10а, ал.1 от ПЗР на ЗДДФЛ.
Следователно видно от приложените експертни решения, за данъчните 2009 и 2010г. лицето не може да ползва преференциите на данъчния закон.

Съгласно приложение № 1 към чл.63, ал.1 от Наредбата за медицинска експертиза /Обн.ДВ бр.36/14.05.2010г. в сила от 17.05.2010г./, онкоболните физически лица след 5-тата година от заболяването си имат право да се явят пред ТЕЛК /НЕЛК/ и ако нямат други съпътстващи здравословни проблеми, получават 50% инвалидизация. Всъщност такова освидетелстване е направено от лицето и с Решение № 2511 от 28.09.2011г. му е определена 50% намалена работоспособност. Предвидените в материалния данъчен закон облекчения при получаване на доходи могат да се ползват за данъчната 2011 година. Независимо че в решението пише дата на инвалидизиране 22.10.2003г. предвид прекъсването на намалената работоспособност, установено с Решение № 2456 от 27.10.2008г., за 2009г. и 2010г. няма право на данъчно облекчение./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама