Последно променен на Понеделник, 26 Март 2012 17:12

Относно: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.

В запитването, без да e изложена конкретна фактическа обстановка е поставен въпрос, свързан с ползване на данъчно облекчение на регистриран земеделски производител по реда на чл.189б от ЗКПО. Въпросът се свежда до това дали следва да се закупят до края на 2012 г. едновременно нови сгради и нова земеделска техника или може да се закупи само нова земеделска техника, за да се ползва данъчното облекчение ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ и Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ Становище на НАП:

Служебно известен факт е, че Х е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен номер – ZZZ и не е регистриран като едноличен търговец.
Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 от раздел ІІ от ЗДДФЛ "Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец" и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал. 1, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл. 29а, ал.6 от ЗДДФЛ/.

В т.56 от §1 от ДР на ЗДДФЛ за целите на чл. 29а е дефинирано понятието "Доход от стопанска дейност на физически лица". Това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189 б от ЗКПО. Видно е, че физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не са посочени в текста на цитираната разпоредба, поради което независимо от факта, че се облагат с данък върху годишната данъчна основа и са регистрирани като земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване на дължимия годишен данък.

Предвид гореизложената нормативна уредба, в случая не са приложими разпоредбите за преотстъпване на корпоративния данък, регламентирани в чл.189 б от ЗКПО, тъй като през 2011 г. лицето е осъществявало дейността в качеството на физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец./ Въпроси и отговори НАП

ЗДДФЛ чл.29а, ал.1
ЗДДФЛ чл. 26
ЗДДФЛ чл. 28
ЗДДФЛ чл. 48, ал. 6
ЗКПО чл. 189б

Подобни статии:
 

Реклама