Последно променен на Понеделник, 26 Март 2012 17:06

Относно: удостоверяване приложимото законодателство спрямо български гражданин, който ще упражнява трудова дейност на територията на Австрия и България. Данъчно третиране на дохода от дейността по реда на чл. 13 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Постъпило е писмено запитване във връзка с прилагане разпоредбите Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на съюза, както и с приложение на разпоредбите на ЗКПО по отношение дейността на " Х" ЕООД в България и Австрия.

Съгласно изложената фактическа обстановка физическото лице Н……… e с безсрочна българска лична карта, с постоянен адрес: …………... Притежава безсрочна виза за пребиваване в Австрия, работи и живее в Австрия в собствен дом от около 40 години. Според австрийското законодателство лицето придобива първоначално право на пенсия по инвалидност, а впоследствие получава пенсия поради навършена пенсионна възраст. Продължава да работи "като заето лице" в Австрия, има семейство и собствен дом там. Притежава европейска здравна карта. Същото лице пристига в България само за около 10 – 20 дни на година (по време на отпуска).
Лицето е подало документи в Агенцията по вписванията в България за вписване на ЕООД "Х", с адрес на управление …………... Едноличен собственик на капитала е лицето Н…….. Фирмата е регистрирана на 28.09.2010 г. с ЕИК …………. Няма регистрация по ЗДДС. През 2010 и 2011 година не е осъществявала стопанска дейност. За 2010 година е подадена годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността с направените разходи само по регистрацията на фирмата, като годишният отчет за дейността за 2010 г. е обявен в Агенцията по вписванията. На този етап няма назначен управител по договор за управление и контрол и такъв не е обявяван при регистрацията на фирмата. В учредителния протокол на едноличното дружество е отбелязано, че дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Н…………... Очаква се фирмата да заработи през 2012 г. с основна дейност вътреобщностни доставки на стоки за Австрия, но същевременно едноличният собственик на капитала ще пребивава в Австрия и ще продължава да работи там като наето лице.

Във връзка с гореизложеното се поставят следните въпроси:

1. Какво би било приложимото законодателство при започване на дейност на фирмата?
2. Следва ли да подава декларация образец ОКД5 при започване и прекратяване на дейност като "самостоятелно заето лице" в България? Ако не, с какъв друг документ?
3. Има ли задължения за внасяне на здравно-осигурителни вноски и вноски за социално осигуряване едноличният собственик на капитала? Ако няма, необходимо ли е да представи документ - пред коя институция и в какъв срок?
4. Съгласно основния принцип на чл. 11, ал. 1 от Регламент 883/2004 г. кое е приложимото законодателство при започване на дейност на фирмата в този случай, при условие че фирмата е с регистрация в България, и ще осъществява дейност вътреобщностни доставки на стоки за Австрия, а едноличния собственик на капитала на ЕООД живее и работи в Австрия? Какви документи, пред кои институции и в какъв срок следва да се представят?
5. Дейността на фирмата попада ли в обхвата на чл. 13 от ЗКПО?

Предвид така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (ДВ бр. 105/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 99/2011 г.) становище на НАП

По отношение прилагане спогодбите за социална сигурност и определяне на приложимото законодателство по съответните регламенти за координация на системите за социална сигурност писменото запитване е изпратено по компетентност за изразяване на становище от Дирекция "Данъчноосигурителна методология" при Централно управление на НАП - гр.София с писмо изх. № …………….
По отношение на поставения въпрос по прилагането на чл. 13 от ЗКПО, следва да се има предвид, че в разпоредбите на ЗКПО са дефинирани понятия за местни и чуждестранни лица. Съгласно чл. 3 от ЗКПО местни юридически лица са:
- юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство, т.е. регистрирани в България;
- дружества, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, касаещ европейските дружества, създавани на основание на регламента, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър.

Чуждестранните юридически лица по аргумент на противното са онези лица, които не са местни.

С оглед на цитираната нормативна уредба "Никола Д. Киров" ЕООД е местно юридическо лице по смисъла на ЗКПО.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКПО местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина, т.е. местните юридически лица се облагат по реда на корпоративния закон за световната си печалба, която включва и печалбата от място на стопанска дейност в чужбина.

На основание чл. 13 от ЗКПО, когато в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗКПО, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор. Между Република България и Република Австрия е сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, която е в сила от 3-ти февруари 2011 г.
Нормата на чл. 13 от ЗКПО за местните юридически лица е приложима в случаите, при които "Х" ЕООД ще създаде място на стопанска дейност (клон) в друга държава, в случая Австрия. Тогава реализацията, разчитането и данъчното облагане на мястото на стопанска дейност на българското дружество ще се извърши съгласно изискванията на съответното чуждо законодателство и предвиденото в съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Независимо от това всички приходи и разходи, реализирани чрез мястото на стопанска дейност, следва да участват във формирането на общия финансов резултат от извършваните дейности, по реда и съгласно изискванията на действащото счетоводно, данъчно законодателство в Р България и при спазване на изискванията на съответната СИДДО.
При начислени и внесени данъци в чуждата държава, с оглед разпоредбите на съответната СИДДО, се прилагат предвидените методи за премахване на двойното данъчно облагане. Прилагането на методите за освобождаване от двойното данъчно облагане се реализира с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с приложение № 3 към нея, където се включват данъчният финансов резултат от дейността, развивана на територията на Република България и от мястото на стопанска дейност, приложеният метод и следващото се данъчно облагане.

Предвид горното в изпълнение на чл. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, право да изразява становища относно прилагане на СИДДО има изпълнителният директор на същата агенция, след като се представят достатъчно доказателства пред Дирекция "СИДДО" при ЦУ на НАП - гр. София. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама