Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства:

Срок за плащане - на две равни вноски:
Първа вноска - от 01.03.2012 г . до 30.06.2012 г.
Втора вноска до 30.10.2012 г.
На предплатилите за цялата година от 01.03.2012 г. до 30.04.2012 г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентен данък  2012 г.

Срок за плащане - 4 равни вноски, както следва:

  • - До 31.01.2012 г. Платилите пълния размер в този срок, ползват отстъпка от 5 на сто.
  • - До 30.04.2012 г.
  • - До 31.07.2012 г.
  • - До 31.10.2012 г.

Туристически данък

Срок за внасяне - До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Подобни статии:
 

Реклама