Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2012 19:12
Вх.№ 9400234 от 16.11.2011 РО ХАСКОВО Отг. ОУИ Пловдив

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 20 ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 21 ЗДДФЛ, чл.35 

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" …. вх. № …./16.11.2011г., относно  данъчно облагане на получени награди от телевизионната игра „Големия кеш” Ви уведомявам следното:

От изложеното в запитването не е видно, кога  сте участвали в играта „Големият кеш" и сте спечелили паричната наградата.

Становището ни относно данъчното третиране на наградите, получени от участие в играта „Големият кеш" е, както следва:

1. По силата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/, хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. В обхвата на изключенията от понятието „хазартни игри" са викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма./чл.3 ал.3 от ЗХ/

Специфичното за хазартните игри е, че, на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за хазарта, тези игри се организират и провеждат на територията на Република България само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.

Видно от изложените дефиниции и правила, играта „Големият кеш" не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта.

2. По силата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип.

 

В запитването не е описан регламента на играта и към същото не е приложен документ, от който да се изяснява условието за игра и получаване на печалба.

С оглед достъпа до други материали, относими към провежданата игра, констатирахме следния регламент:

„Във викторината „Големият кеш" знанията си може да изпита всеки притежател на мобилен телефон, навършил 18 години. Участието започва с изпращане на sms на кратък номер ….. за трите мобилни оператора - Мобилтел, Глобул и Виваком. Участникът получава въпрос с два възможни отговора. Верният отговор само на един въпрос дава право на участие в ежедневния жребий, който се тегли на живо в ефира на …. ТВ, всеки делник от …… часа. Така се определя участникът, който ще има възможност на следващия ден да гостува в ефир  и да получи награда от ……… лева. С всеки следващ правилен отговор от SMS викторината участникът трупа точки, с които участва в надпреварата на знаещите за седмичната награда от ……….. лева, за спечелилия най-много точки. В края на всеки месец г-н ………. ще даде ……… лева на един от участниците, отговорили правилно на 5 въпроса. В навечерието на Коледа един участник ще получи от …….. половин милион лева." В жребия за голямата награда участват отговорилите правилно на 10 въпроса.

Доколкото гореизложеното съответства на действителните правила, в играта „Големият кеш" наградите не са се определяли на случаен принцип, тъй като са в абсолютни суми, обявени предварително в общите условия. Същевременно, за да получат правото на участие в жребия за съответната награда, участниците са проявявали знания, давайки необходимия брой верни отговори. Следователно, условията на играта „Големият кеш" не съответстват на условията на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, поради което печалбите от тази игра попадат в обхвата на т. нар. доходи от други източници и по-конкретно - в разпоредбата на чл. 35, т. 2 от същия закон. Съгласно посочената разпоредба, облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Този вид доходи подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и съответно - на деклариране в годишната данъчна декларация. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. е до 30 април 2012 г.

Предвид ,че не посочвате кога сте получили наградата и кога същата Ви е изплатена, следва да имате предвид, че съгласно чл.11 от ЗДДФЛ доходът се счита за придобит в деня на плащането- при плащане в брой, при заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека-при безналично плащане /по банков път/ или получаването на престацията - за непаричен доход.

Доходът се облага в годината на придобиването му и подлежи на деклариране с ГДД до 30.04 на следващата година. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама