Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2011 12:25

Относно: право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното дружество е закупило земя и върху същата е построило чрез възлагане нова сграда – хотел в гр.П с обособени отделни апартаменти и студия в него. През м.юли 2011г. има съставен Акт обр. 15 и предстои издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Изготвена е таблица за площоразделяне на обекта от член на Камарата на независимите оценители в България. През същия месец дружеството продава с нотариални актове три от тези жилища на руски граждани, които са платени изцяло и получава авансово плащане за четвърто жилище по предварителен договор, с което достига 50 000лв. облагаем оборот. Подадено е заявление за регистрация по ЗДДС на 10.08.2011г. и на 24.08.2011г. дружеството е регистрирано на основание чл.96, ал.1 от закона. За периода от 01 до 23 август 2011г. има оформени още 5 нотариални акта за продажба на недвижим имот и един предварителен договор. По всички сделки има изцяло получени плащания и те са осчетоводени по сметка 412 – „Клиенти по аванси”. Всички натрупани разходи към датата на регистрация са заведени по сметка 207 – „Разходи за придобиване на ДМА”, тъй като все още няма издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и в счетоводството се представят все още фактури за плащания. След окончателното приключване на обекта активите ще се заведат по сметка „Активи държани за продажба”. Съгласно писмо №91-00-261/04.09.2007г. на изпълнителния директор на НАП, специализираната литература за строителните предприятия, ЗУТ и друга нормативна уредба датата на данъчното събитие е свързана с датата на получаване на Протокол обр.16 (за обектите от І до ІІІ категория) и Удостоверение за въвеждане в експлоатация (за обектите от ІV и V категория).

Предвид това, че в седем дневен срок от датата на регистрация дружеството е длъжно да представи опис на наличните активи е поставен въпроса в същия следва ли да се включат натрупаните до момента на регистрацията част от разходите за придобиване на ДМА за жилищата, които вече са продадени с нотариални актове?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г.) и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г.) становище на НАП:

Съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102 или 132 от закона има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Това право възниква при кумулативно спазване на условията, относими към съответния актив, визирани в чл. 74, ал. 2 от ЗДДС, както следва:

1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 от закона;

2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация;

4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС възниква на датата на регистрация по този закон. Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗДДС за дата на регистрация се смята датата на връчването на акта за регистрация. Съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от същия закон (фактура, митническа декларация и др.) се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стока. По смисъла на чл. 77 на Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Съгласно чл.18 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Това означава, че прехвърлянето на собственост върху недвижими имоти или вещни права върху тях е валидно само, ако е извършено в нотариална форма. Ето защо данъчното събитие по смисъла на чл.25, ал.2 от ЗДДС възниква на датата на нотариалния акт.

Съгласно чл.19 от ЗЗД с предварителния договор страните по сделката уговарят съществени условия за изпълнението на окончателния договор, при което ако някои от страните откаже сключване на окончателния договор, другата страна има право да предяви иск пред съда за сключването му. Предварителният договор не представлява разпореждане с имущество, защото не се прехвърля собственост. Предвид гореизложеното със сключването на предварителния договор не възниква данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС.

Относно продажбата на построените апартаменти без значение за определяне на датата на данъчното събитие се явяват издадените по време на строителството актове. Следователно, в настоящия случай е налице възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от закона за жилищата, за които са съставени нотариални актове. За тези жилища (общо 8 на брой) е прехвърлена собствеността от дружеството като собственик на съответните лица – купувачи преди регистрацията на същото по ЗДДС, тъй като е спазена изискуемата от закона форма за това.

С оглед приложението на ЗДДС в настоящия случай следва да се приеме, че за начисления данък за получени стоки и услуги, вложени в изграждането на обектите, за които има съставени нотариални актове преди датата на регистрация за целите на закона, за дружеството не възниква право на приспадане на данъчен кредит чрез включването им в регистрационен опис по реда на чл. 74 от ЗДДС. Това е така, тъй не е изпълнено изискването на чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗДДС./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама