Последно променен на Петък, 18 Ноември 2011 14:38

Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г.относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г.

ЗАПОВЕД
Номер РД 07-334/17.10.2011 г.

На основание чл.12, ал. 1, т. 1, чл. 18 и чл. 19 от Закон за статистика на вътрешнообщиостната търговия със стоки

НАРЕЖДАМ:

I. Определим праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 година, както следва:
1. За поток "Изпращания" - 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева
2. За поток "Пристигалия" - 200 000 (двеста хиляди) лева
И. Определям праховете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2012 година, както следва:
1. За поток "Изпращания" - 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева
2. За погок "Пристигания" - 4 000 000 (четири милиона) лева
III. Определям праг за опростено деклариране па единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2012 година - 390 (триста и деветдесет) лева.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2012 година, както следва:
1. Код на стоката
2. Страна партньор от ЕС:
а) изпращания - страна на получаване
€) пристигания - страна на изпращане и страна на произход
3. Вид и а сделката
4. Условия на доставка
5. Вид транспорт
6. Националност на тралепорпюто средство
7. Регион на:
а) произход (при изпращания)
б) потребление (при пристигания)
8. Нето тегло - килограми
9. Количество по допълнителна мярка
10. Фактурна стойност
11. Статистическа стойност

Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
(доц. д-р М. (Синева)

 

Реклама