Наръчникът по данък върху добавената стойност за 2011 година е актуализиран вариант, съобразно промените за 2011 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените за 2011 година са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника по ДДС, в резултат на което са променени 24 броя фишове. За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък на  фишовете в които са отразени тези промени.

 Всички издадени Указания на Изпълнителният директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС са отразени в съответните фишове на версията на Наръчника за 2011 г.

 

Реклама