Последно променен на Петък, 20 Май 2011 17:25

Зададен е следният въпрос: При фактуриране на две печатни издания поръчани на фирмата от ГББ, следва ли да се начислява ДДС или доставката е освободена съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС и допълнителния протокол към Споразумението между Република България и ПРООН /ДВ бр.18/2005 г./?

Становище на НАП:

Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба, наличието на доставка на стока или услуга е необходимо условие, за да се приложи ЗДДС.

Облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от закона е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които закона предвижда друго.

Доколкото от запитването не става ясно дали за Вас са налице основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо да имате предвид, че съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. В алинея 2 на същата правна норма е определен редът, по който доставчикът следва да прилага нулевата ставка, а именно – доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за основанието за освобождаването. Към искането се прилагат документите, доказващи основанието за прилагане на освобождаването, определени с правилника за прилагане на закона.

За да се приложи разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е необходимо да са изпълнени изискванията, посочени в същата и тези на чл. 107 от ППЗДДС.

На основание чл. 107, ал. 2 от Правилника регистрираното по закона лице - основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до ТД на НАП - София.

От разпоредбата на чл. 107, ал. 8 от ППЗДДС е видно, че нулева ставка по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител по договора по смисъла на чл. 107, ал. 7 от ППЗДДС.

Съгласно чл. 173, ал. 4 от ЗДДС, облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са лицата по чл. 172, ал. 2 от с.з. - въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, или институциите на Европейския съюз. Предвид цитираната разпоредба, за прилагането на нулевата ставка по тези доставки доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени с правилника за прилагане на закона /чл.109/.

По смисъла на чл. 109, ал. 1 от ППЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са:

а) командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;

в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища.

2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.

Също така следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС, съгласно която облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.

При систематичното тълкуване на цитираните разпоредби /чл. 173, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС и чл. 109, ал. 1 от ППЗДДС/ и при условие, че получател на доставките не са лицата, посочени в чл. 172, ал. 2 от ЗДДС или изрично изброените в чл. 173, ал. 5 от с.з., за Вас е неприложима нулева ставка на данъка и възниква задължение за начисляване на ДДС със ставка на 20 на сто на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама