Последно променен на Вторник, 10 Май 2011 19:18

Определяне на задължение за патентен данък за 2011 година.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е с предмет на дейност търговия в питейни заведения – кафе-сладкарница, за която е подадена патентна декларация по чл. 61н от ЗМДТ с вх. № ……./27.01.2011 година. ЕООД ще изкупи фирмата на ЕТ.
Зададени са следните въпроси:
1. ЕТ дължи ли патентен данък за 2011 година?
2. При условие, че ЕТ престане да съществува патентният данък дължим ли е от ЕТ?
3. При условие, че патентният данък е дължим, от ЕТ в целия ме размер, същият ще се приспадне ли като авансово внесен данък от ЕООД по реда на ЗКПО?

Становище на НАП
Kогато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността /чл. 61л, ал. 3 от ЗМДТ/. Извършваната от Вас в качеството на едноличен търговец, дейност като кафе-сладкарница е в обхвата на т. 2 от Приложение № 4 "заведения за хранене и развлечение", предвид което данъкът се дължи за цялата година.
С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, което го е регистрирало по реда на Търговския закон, или търговското предприятие на едноличния търговец не представлява отделен и независим данъчен субект.

Съгласно чл. 14, т. 1 от ДОПК задължени лица са физическите и юридическите лица, които са носители за задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски. В тази връзка отговорността на физическото лице за патентния данък, не се влияе от прехвърляне на предприятието на ЕТ.
Независимо от прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ, задължения за данъци по ЗМДТ, възникнали до датата на продажбата, остават дължими от физическото лице, т.к. данъчно задължено лице по силата на чл. 61 з от ЗМДТ е физическото лице, едноличен търговец, без значения дали е запазил фирмата си и не се е заличил от търговския регистър или съответно се е заличил.
От гледна точка на данъчното законодателство и за целите на данъчното облагане с патентен данък, при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от ТЗ прехвърлителят и правоприемникът са два отделни и самостоятелни данъчни субекта, носители на две независими едно от друго данъчни задължения. За целите на данъчното облагане с патентен данък едно данъчно задължено лице /прехвърлител/ е извършвало дейност и я е прекратило, вследствие продажбата на своето предприятие, а друго данъчно задължено лице /правоприемник/ е започнало да упражнява дейност. В случая са налице две отделни данъчни задължения, на различни правни основания, с оглед носителите на данъчната отговорност и данъчно задължените лица.
Хипотезите при които се допуска приспадане на данъчно задължение по реда на ЗКПО са изрично регламентирани.
По реда на ЗКПО може да се приспада надвнесеният корпоративен данък от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративния данък е надвнесен /чл. 94, ал. 1 от ЗКПО/.
Предвид изложеното липсва правна възможност, при която ЕООД да извърши приспадане на задължението на ЕТ за патентен данък от публичните си задължения. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама