Последно променен на Вторник, 10 Май 2011 19:19

Според изложеното в запитването на 27.12.2010г. данъчно-задължено лице е представило удостоверение №123/02.12.2002г., че лекият му автомобил е предаден за разкомплектоване в център за разкомплектоване в гр. Г, както и удостоверение, издадено на 21.12.2010г. от сектор "КАТ – ПП" гр.В, че лекият му автомобил е с прекратена регистрация. В последното удостоверение е отразено, че автомобилът е спрян от движение на 03.04.2004г. Това обстоятелство е отразено в данъчната партида, тъй като лицето е представило такова удостоверение пред общинската администрация с вх.№319/07.04.2005г.

Във връзка с гореизложеното и прекратяването на облагането с данък на лекия автомобил се поставят следните въпроси:

1. Следва ли да се преустанови облагането на автомобила, считано от 01.01.2003г. и да се снемат от облог задълженията за данък върху превозните средства, считано от 01.01.2007г. до 21.12.2010г.?
2. Тъй като е налице противоречие в действията на данъчно задълженото лице – представило е документ, че автомобилът е спрян от движение през 2004г. и не е представило удостоверението за разкомплектоване в "КАТ –ПП" или в данъчната администрация съгласно изискванията на чл.58, ал.4 от ЗМДТ, може ли да се зачете удостоверението, издадено на 02.12.2002г., представено в приходната администрация на 27.12.2010г. за прекратяване на регистрацията на автомобила, при положение, че за същия са платени данъците до края на 2004г. след представяне на документ, че автомобилът е спрян от движение по желание на собственика?

При така изложената фактическа обстановка предвид приложените документи и с оглед приложимите разпоредби на ЗМДТ (обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., посл. изм. ДВ бр.98 от 14 декември 2010г.) - Становище на НАП

На основание чл.52, т.1 от ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. По аргумент на противното превозните средства, на които е прекратена регистрацията, не подлежат на облагане с данък.

На основание чл.54, ал.3 от ЗМДТ (в редакцията, действаща до 01.01.2007г.) собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал.1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. По силата на ал.4 на цитираната нормативна разпоредба данъчният орган (служителят на общинската администрация) може да изиска документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.
Предвид гореизложеното при спиране от движение на превозно средство за собственика не е установено задължение за подаване на декларация (в сила до 31.12.2006 г.). За настъпване на желаните последици е необходимо представяне на документ, издаден от компетентен орган, в случая съответния сектор на "КАТ - Пътна полиция", удостоверяващ това обстоятелство.

Освен това по силата на чл.58, ал.4 от ЗМДТ (в сила до 01.01.2007г.) за превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие, че до края на годината собственикът е върнал регистрационния талон.

Следва да се отбележи, че горецитираните разпоредби в ЗМДТ са материално-правни, поради което се прилага съответната норма от закона, която е действала към момента на осъществяване на фактическия й състав.

Редът и условията за спиране от движение на превозни средства са регламентирани в глава седма на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, издадена от министъра на вътрешните работи. Превозните средства се спират от движение временно по искане на собственика или при условията и по реда на чл. 171, т. 2 от Закона за движението по пътищата съгласно чл. 40, ал. 1 от наредбата. Няма ограничения относно момента или срока на спиране от движение, когато превозното средство се спира по искане на собственика.
Режимът на данъчните преференции не следва непосредствено във времето спирането от движение на превозно средство. В случаите по чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ(в сила до 31.12.2006г.) данък не се начислява от началото на годината, следваща годината на спиране от движение (връщане на регистрационния талон).

От приложеното към запитването удостоверение от МВР, сектор "Пътна полиция", заведено с вх.№ 319/07.04.2005г. е видно, че лекият автомобил е спрян от движение на 03.12.2004г. по желание на собственика. Същевременно задълженото лице е представило на 27.12.2010г. в Община – Г удостоверение с рег.№123/02.12.2002г., че лекият му автомобил е предаден за разкомплектоване.
Съгласно чл.13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства на МС (НУРНЗОМПС, в сила от 1.01.2002 г.,отм. ДВ бр.104 от 26 ноември 2004г.) кметът на общината или операторът на центъра за разкомплектуване, или определени от тях лица издават на собственика на излязлото от употреба МПС удостоверение за прекратяване на регистрацията по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях. В алинея 2 на същата правна норма е регламентирано, че собственикът на излязлото от употреба МПС представя пред органите на МВР - сектор "КАТ - Пътна полиция", удостоверението по ал. 1 в срок 14 дни от приемането на МПС на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване. Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Предвид изложената нормативна уредба и обстоятелството, че удостоверение №123/02.12.2002г. не е намерило отражение в издадения документ от органите на МВР – сектор "КАТ – ПП" – удостоверение от 03.12.2004г. за спиране от движение на същия, а като причина е отразено по желание на собственика считаме, че удостоверение №123/02.12.2002г. не следва да се има предвид при определяне на дължимия данък за превозното средство. На практика няма как да се спре от движение автомобил, който не съществува. Следователно за този автомобил данък не е дължим от началото на годината, следваща годината на спиране от движение (връщане на регистрационния талон), или това е периода 01.01.2005г. – 31.12.2006г.


С изменението на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ (обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) отпадна освобождаването от данък на превозните средства, спрени от движение или на превозните средства, за които е върнат регистрационният талон до края на предходната година. Собствениците на МПС, които до 31.12.06 г. са спрели от движение притежаваните от тях МПС, от 01.01.2007 г. дължат данък върху превозните средства за тези превозни средства.

По смисъла на чл.58, ал.4 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2007г.) за превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.
На основание чл. 18, ал. 1, т.1 от Наредба № 1-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях, прекратяването на регистрацията на превозно средство в МВР - сектор "КАТ - Пътна полиция", се извършва с писмено заявление, подадено от собственика. Освен това съгласно чл. 18, ал. 2 от наредбата собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

Свидетелството за регистрация на превозното средство се връща в съответната служба на "КАТ - ПП", в която превозното средство е регистрирано за движение. Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията. Удостоверението за предаване за разкомплектоване на МПС се издава от лице, което притежава разрешение за извършване на тази дейност, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Удостоверението се издава по образец, одобрен от министъра на вътрешните работи, който съдържа реквизитите, изброени в чл. 15, ал. 2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17 ноември 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ бр.104/2004 г./. Копие от удостоверението за предаване за разкомплектоване се изпраща на сектора "КАТ- ПП" от оператора, който го е издал, в 14-дневен срок от приемането на превозното средство.

За приложението на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ( в сила от 01.01.2007г.) следва да се има предвид удостоверение за предаване за разкомплектоване на МПС, издадено на основание чл. 15, ал. 2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
Видно от представеното удостоверение с рег.№59/02.12.2002г. същото не е издадено на основание чл.15, ал.2 от цитираната наредба и не може да се приеме като доказателство с цел приложение на разпоредбата на чл.58, ал.4 от ЗМДТ. Следователно за периода 01.01.2007г. – 31.12.2010г. това превозно средство ще подлежи на облагане.

Според изложеното в запитването и приложено удостоверение от МВР, сектор "КАТ –ПП" от 21.12.2010г. въпросният автомобил е с прекратена регистрация считано, от 21.12.2010г. Предвид нормативната уредба на ЗМДТ, прекратяването на облагането на автомобила в посочения случай следва да бъде преустановено от началото на месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията. Тъй като последната е извършена през месец декември 2010г. и от този момент липсва обект на облагане, то облагането на автомобила следва да се преустанови от месец януари 2011г. / НАП въпроси и отговори

3_937/28.03.2011г.
ЗМДТ, чл.58, ал.4

 

Реклама