Последно променен на Вторник, 10 Май 2011 19:12

Как следва да се постъпи при наличие на здравословни проблеми и невъзможност за подаване на ГДД по ЗДДФЛ.
Описали сте в запитването следната фактическа обстановка: ваша роднина /сестра/ е получила инсулт и в момента е неадекватна, не може да говори, да пише и да се движи. Същата не е в състояние да попълни и подпише Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.Също така заявявате ,че не сте сигурен дали трябва вашата сестра да подава ГДД за 2010г. и незнаете дали е получавала доходи и от къде.
Задавате въпроса : Как да постъпите, за да се избегне налагане на санкция, ако здравословното състояние на ……. се подобри и се окаже ,че същата има доходи през 2010г., които подлежат на деклариране, но срока 30.04.2011г. е изтекъл?

Становище на НАП:

В разпоредбите на Данъчно осигурителния процесуален кодекс глава V чл.25 и 26 са посочени случаите на продължаване на срока и възстановяване на срока. Продължаване на срока може да се иска от заинтересованото лице само за определените му срокове от орган по приходите или публичен изпълнител относно изпълнение на задължения по този кодекс. Възстановяването на срока в административното производство по този кодекс се извършва съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс /АПК/ . В чл.88 ал.1т.2 и чл.89 от АПК са уредени случаите на възстановяване на срока за подаването на жалбата и протеста срещу административен акт.
С други думи в ДОПК и ЗДДФЛ няма норма уреждаща и позволяваща удължаване или възстановяване на срока за подаване на Годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл.50 от ЗДДФЛ.
Разбираме създалата се ситуация и можем единствено да Ви уведомим, че при подобряване на здравословното състояние на сестра Ви и установяване, че е следвало да подаде ГДД по ЗДДФЛ, своевременно да подаде такава. При съставяне на Акт за установяване на нарушение имате право да направите възражение при съставянето му или да подадете писмено възражение в три дневен срок от връчването /чл.44 от ЗАНН/.
Във възражението следва да посочите уважителните причини поради които не сте успели да спазите срока и да приложите доказателства. След разглеждане на акта наказващият орган по негова преценка и в изпълнение на условията на закона може да не наложи административна санкция и издаде наказателно постановление, а да предупреди лицето /чл.28 от ЗАНН/. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама