Последно променен на Четвъртък, 05 Май 2011 16:50

Според изложеното съдържание на запитването сте регистриран земеделски производител и обработвате земя под аренда, като изплащате рента в натура със собствена продукция. Регистриран сте по ЗДДС и при фактуриране на рентата начислявате следуемия се данък върху добавената стойност.

Представлява ли доход изплатената рента на собствениците.

Съгласно чл. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/, с договорът за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане. Предмет на договора за аренда е облигационното право на ползване върху земеделската земя и/или движимите и недвижимите вещи за земеделско производство. По своята правна същност договорът за аренда е двустранно споразумение с възмезден характер, което следва да бъде облечено във форма за действителност. Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, той се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.

Видно от посочените нормативни основания за полученото право да се обработва чужда земеделска земя съгласно договор за аренда, арендаторът трябва да заплати възнаграждение /в конкретния случай в натура – собствена продукция на арендодателя.
Доколкото възнаграждението в натура се явява плащане на наемна цена, свързано с възможността да се обработва чужда земя и се предоставя на арендодателя не представлява доход за платеца – регистрираният земеделски производител. Изплатената /предоставената в натура/ рента се явява доход за получателите /арендодатели/, но на основание чл.13, ал.1, т.24 от ЗДДФЛ е необлагаем доход и на основание чл.52,ал.1, т.2 от с.з. не се декларират с годишна данъчна декларация. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама