В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност и не е регистрирано по ЗДДС. На 19.03.2009 г. е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 2013 г." с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Предмет на договора е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от страна на Договарящия орган за изпълнението на Проект "Разработване на новативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза".

Чл. 3, т.3.2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ гласи: "Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на ……. лв., което представлява 90% от очакваните общи допустими разходи…. Окончателната сума на безвъзмездната финансова помощ се определя при спазване на разпоредбите на чл. 15 от Приложение II."

Чл. 15 от Приложение II гласи:
"15.1. Общата сума, която договарящия орган ще изплати на Бенефициента, не може да надвишава максималния размер, предвиден в чл.3.2 от договора.
15.2. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на сертифицираните допустими разходи… Извършените от Бенефициента недопустими разходи не подлежат на възстановяване."
На 18.02.2011 г. дружеството получава субсидия – междинно плащане по проекта за изпълнението на първи и втори етап от договора, която е над 50 000 лева. Фирмата няма никакви други приходи, тъй като все още разработва продукта.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Получената субсидия счита ли се за облагаем оборот за регистрация по ЗДДС?
2. Дружеството трябва ли да се регистрира по ЗДДС?

Становище на НАП
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС в случай, че субсидиите и финансиранията са пряко свързани с доставката с тях се увеличава данъчната основа на доставката.

Дефиниция на понятието "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Предвид гореизложеното, в случай, че получените от Вас средства не са пряко обвързани с цената на предоставяни стоки или услуги, то същите не се включват в данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от закона. Следователно същите не участват при формиране на облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че при кореспонденцията си с НАП следва да посочвате идентифициращи подателя данни: за регистрирани в регистър БУЛСТАТ или в Агенция по вписванията лица – наименованието /фирмата/ на лицето, ЕИК по БУЛСТАТ или ЕИК, определен от Агенция по вписванията, адрес на управление и адрес за кореспонденция съгласно ДОПК. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама