Последно променен на Понеделник, 02 Май 2011 16:41

Бюджетно предприятие – земеделско училище, което е регистрирано като земеделски производител. През 2010г. училището е получило субсидия от ДФ „Земеделие” в размер на 3193 лв., която сума е от национални доплащания за единица площ. Като бюджетно предприятие X подава данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия, като облага получените приходи от стопанска дейност със ставка 3%.

Във връзка с гореизложеното се поставя въпроса следва ли и как да се декларират получените субсидии от ДФ „Земеделие”?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.19 от 8 март 2011г.), становище на НАП:

Съгласно чл. 248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл.1 от Търговския закон / ТЗ /, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите. От цитираната разпоредба следва, че обект на облагане са тези приходи на бюджетните предприятия, произтичащи от сделки, които са изрично посочени в чл.1 от ТЗ и по-конкретно в ал.1 на чл.1. В чл. 1, ал. 2 от ТЗ са посочени лица, които се считат за търговци по други критерии, а не по видовете сделки, които извършват. Следователно препращането на чл. 248 от ЗКПО е свързано смислово само с изрично изброените видове сделки по чл. 1, ал. 1 от ТЗ.

С оглед на това, че по своя статут бюджетните предприятия не са търговци и извършването на търговски сделки за тях не е основна дейност, то част от сделките, посочени в чл.1. ал.1 от ТЗ, практически не биха могли да се извършват от бюджетни предприятия. Тъй като хипотезите, при които приходите на бюджетните предприятия не следва да бъдат обект на облагане по реда на чл.248 от ЗКПО са по-многобройни от хипотезите, при които тези приходи попадат в обхвата на чл.248, прилагането на тази разпоредба по-скоро следва да се базира на критерий, който определя кога дадена сделка не следва да се счита за търговска по смисъла на чл.1 от ТЗ.

Като критерий за определяне дали даден приход следва да се квалифицира от бюджетното предприятие като такъв, подлежащ на облагане с алтернативен данък, може да се използва следният подход:

Счита се, че приходите на бюджетното предприятие не подлежат на облагане по чл.248 от ЗКПО, когато едновременно са изпълнени следните условия:

- приходите се формират от извършване на сделки, задължението за предприемането на които е по силата на нормативен акт, и

- цените на сделките не се определят от бюджетното предприятие на пазарен принцип - такива са случаите, при които цените са определени в нормативен акт или тарифи, одобрени с нормативен акт, или когато в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.

В допълнителен телефонен разговор беше уточнено, че приходите от субсидии за единица площ от ДФ „Земеделие” са отпуснати и използвани за селскостопанската дейност, която се извършва. Уточнено беше също така, че от произведената продукция е реализиран приход след продажбата й по пазарни цени. Следователно реализираните приходи от селско стопанско производство представляват приходи от стопанска дейност.

Приходите от сделки по чл.1 от ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия са обект на облагане с алтернативен данък по силата на чл.5, ал.4, т.2, вр. чл.1, т.7 от ЗКПО. Предвид това, че приходите от субсидии са свързани с реализираните приходи от селскостопанска дейност, осъществявана от X, същите подлежат на облагане по чл.248 от ЗКПО. В съответствие с разпоредбата на чл.252 от ЗКПО при наличие на облагаеми приходи през данъчната година, бюджетните предприятия следва да подават годишна данъчна декларация по образец до 31 март на следващата година. Данъчната ставка на данъка върху приходите за бюджетните предприятия е в размер на 3 на сто (чл. 250, ал. 1 от ЗКПО).

Предвид гореизложеното сумата от получената субсидия следва да се отрази в декларацията по чл. 252 от ЗКПО в част ІV – „Данни за определяне на данъчната основа и дължимия данък”, таблица 1 на ред 1. „Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, в т.ч:” и на ред 1.2. „всички останали”. / НАП въпроси и отговори

3_904/25.03.2011г.

ЗКПО, чл. 248;
ЗКПО, чл.5, ал.4, т.2;
ЗКПО, чл.1, т.7;
ЗКПО, чл. 250, ал. 1;
ЗКПО, чл.252;

Подобни статии:
 

Реклама