Последно променен на Понеделник, 02 Май 2011 16:35

Задължено лице през 2010 г., съгласно договор за покупко-продажба, е извършило продажба на имот за сумата от 300 000 лева, която е изплатена от купувача. От допълнително получена информация се уточнява, че сделката касае недвижим имот – поземлен имот. За осъществяване на същата лицето е ползвало посредник, на когото съгласно договор е изплатило комисионна в размер на 10 000 лева.
Във връзка с гореизложеното се поставя въпроса каква сума следва да се посочи на ред 1.1.1 от Таблица 1, Приложение 5 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. – 290 000 лв. или 300 000 лв.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 19/2011 г.) становище на НАП:

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ). Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ размерът на данъка се определя като годишната данъчна основа се умножи по данъчната ставка 10 на сто.

На основание чл. 13, ал. 1, буква "б" от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

След получена допълнителна информация в конкретния случай се установява, че това условие не е изпълнено, т. е. между датата на придобиването на посочения недвижим имот и датата на неговата продажба не са изминали повече от 5 години, поради което сумата, получена от продажбата представлява облагаем доход.

Попълването на Таблица 1 от Приложение № 5 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от задълженото лице следва логиката на гореизложената нормативна уредба. Във връзка с реализираната сделка по продажба на недвижим имот на ред 1.1.1 от Таблица 1 лицето следва да посочи продажната цена, съдържаща се в договора за покупко-продажба и изплатена като сума от купувача – 300 000 лв.
От описаната фактическа обстановка е видно, че за да се извърши продажбата лицето е ползвало посредническа услуга, за която след приключване на сделката е заплатили 10 000 лева. Тази сума е част от разходите, които е направило за осъществяване на сделката, като законодателят му е дал право да намалите с 10 на сто положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото. Това означава, че предвидените от закона 10 на сто нормативно признати разходи не е необходимо да се доказват и се приспадат, независимо от действително извършените такива по сделката.

Следователно няма нормативно основание за приспадане на цената на посредническата услуга от реално договорената и изплатена от купувача цена за извършената продажба на недвижим имот при определяне размера на облагаемия доход и съответно декларирането му с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. / НАП въпроси и отговори

3_847/21.03.2011 г.
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 1
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, б. "б"
ЗДДФЛ, чл. 50

 

Реклама