Последно променен на Понеделник, 25 Април 2011 12:02

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на недвижими имоти – магазин и УПИ /незастроено/, които отдавате под наем.
Зададени са следните въпроси:
1. При продажбата на УПИ за стойност над 50 000 лв. подлежите ли на регистрация по ЗДДС?
2. В облагаемия оборот за целите на ЗДДС във връзка с регистрацията по този закон освен приходите от наем следва ли да се има предвид и прихода от продажбата на УПИ?
3. Извършването на сделка с един недвижим имот – УПИ, представлява ли независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС или е извън обхвата на закона, не представлява доставка и не следва да намери отражение при формиране на облагаемия оборот за регистрация?

Становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По смисъла на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл. 3, ал. 1 от ЗДДС/. Дефиниция на понятието "независима икономическа дейност" е дадено в ал. 2 на чл. 3 от закона, а именно: независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, единствено ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. В този случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС и не следва да намерят отражение при формиране на облагаемия оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама