Последно променен на Петък, 15 Април 2011 18:30

Облагане с данък на физическо лице, регистриран земеделски производител, който произвежда и продава цветя

От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че като регистриран земеделски производител произвеждате и продавате цветя. Oсвен цветята, които са собствено производство, към букетите поставяте опаковки и аксесоари, които закупувате. В регистрирания си ЕКАФП маркирате букета заедно с аксесоарите към него. Подал сте патентна декларация за извършваната търговска дейност.

Задавате въпроса: Кои приложения към годишната данъчна декларация следва да попълните и няма ли да се получи двойно данъчно облагане за една и съща дейност?

Изразяваме следното становище:

Съгласно чл.29, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.

Определение на понятието непреработен продукт от селско стопанство се съдържа в т.21 на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, а именно: това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Съгласно чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ облагаемият доход за дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство /включително от продажба на декоративна растителност/, от горско стопанство /включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове/, от ловно стопанство и рибно стопанство, се определя като придобитият доход се намали с 40 на сто нормативни разходи.

Определение на понятието „декоративна растителност” се съдържа в §1, ал.3 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност/Обн.ДВ бр.26/30.03.1993г./, а именно: "декоративна растителност" е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.

Следователно получените доходи от продажба на произведените собствени цветя следва да декларирате в таблица 2 на Приложение №3 към Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

По отношение на продажбата на закупуваните аксесоари, опаковки и цветя от други доставчици или производители, които ползвате при оформяне на букета, дейността е търговска и облагането й се извършва с окончателен патентен данък при условията на чл.61з, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение №4 към ЗМДТ, като в т.3 е визирана търговията на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта, а данъка се определя за всеки 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

Доходите, подлежащи на патентно облагане, в конкретния случай доходите от продажба на аксесоарите, опаковките, както и от закупени цветя от други доставчици или производители, се декларират в Приложение № 7 на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.61з, ал.2 от ЗМДТ за извършваната патентна дейност по ал.1 лицата не се облагат по реда на ЗДДФЛ.

Следователно в изпълнение на цитираните правни норми от двата материални данъчни закони и недопускане на двойно данъчно облагане, следва да приведете счетоводното отчитане по начин, позволяващ отделяне на доходите от продажба на цветята, собствено производство, и доходите от продажба на закупените аксесоари, опаковки, както и закупени цветя.

Декларирането на облагаемия доход за 2010г. следва да извършите с подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и попълнени Приложения № №3 и 7 в срок до 30 април 2011г. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама