Последно променен на Сряда, 13 Април 2011 17:19

Според изложената фактическа обстановка дружеството, което представлявате е наело помещение за стопанска дейност с договор за наем. Пишете, че съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, като платец на наема следва да издавате на наемодателите сметки за изплатени суми и служебни бележки, а на основание чл.44, ал.4 да внасяте авансово данъка върху изплатените суми.

Интересувате се от следните въпроси, на които нямате отговор:

Само на пълномощникът ли, който е подписал договора и на когото изплащате сумите следва да издавате сметка за изплатени суми и служебна бележка или на всички собственици на помещението, които са 76 броя физически лица?

В справката по чл.73 от ЗДДФЛ кое име следва да се отразява – на пълномощника или на всички собственици?

В отговор на първия въпрос:

Взаимоотношенията между наемодатели – собственици на недвижим имот и наематели – платци на наем за този имот са гражданско правни и по отношение на права, задължения и основания за възникване са извън компетенциите на органите при Национална агенция за приходите.

Приложеният към запитването Договор за наем е със срок до 31.12.2010г., а съгласно чл.2,ал.2 от същия срока може да се удължи с допълнително писмено споразумение между страните, което не прилагате. Независимо от това ще ви отговорим принципно на поставените въпроси, приемайки че вече имате допълнително сключен анекс, считано от 01.01.2011г. към приложения договор.

Към запитването не са приложени и пълномощни от собствениците, с които е упълномощено лицето М.Б. и които са цитирани в Договора за наем.

По отношение на данъчното третиране на доходите от наем, същите са квалифицирани като отделен източник на доход, съгласно чл.10,ал.1,т.4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и формират облагаем доход в изпълнение на чл.31 от с.з..

Следва да се има предвид, че нормата на чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ визира като данъчно задължени по този закон:

местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон и

местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.

Съгласно чл.50,ал.1,т.1 от ЗДДФЛ физическите лица подават годишна данъчна

декларация за придобитите през годината доходи.

Видно от приложения Договор за наем /чл.3,ал.2/ наемателят заплаща наемната цена на наемодателите в качеството им на собственици на недвижимия имот, който се отдава под наем.

Следователно данъчно задължени лица са всички собственици на недвижимия имот, а не лицето което е упълномощено да ги представлява.

Считано от 01.01.2011г. на основание създадената нова ал.4 на чл.44 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 от с.з. се умножи по данъчната ставка 10 на сто.

Съгласно чл.45,ал.4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл.29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Следователно образците на документи Сметка за изплатена сума и служебна бележка следва да се издават поотделно на всяко лице, представляващо наемодател и получател на доход от наем.

Следва да се има предвид, че съгласно чл.9, ал.2 и ал.3 от ЗДДФЛ, данъчно задължени лица, придобили доходи от наем, когато платецът на доходите е издал сметка за изплатена сума и служебна бележка, могат да не издават документ за получените доходи.

Съгласно новата ал.11/допълнение на старата ал.10/ на чл.65 от ЗДДФЛ, данъкът по чл.44, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Нормата на чл.66 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В тази връзка с един платежен документ може да се внесе данъка, удържан при изплащане доходите на всички наемодатели.

Следва да се има предвид, че на основание чл.81 от административно наказателните разпоредби, лице – платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

В отговор на втория въпрос:

В изпълнение на чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.

Справката по ал.1 се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода /ал.4 на чл73 ЗДДФЛ/.

Съгласно чл.73, ал.5 от ЗДДФЛ, когато лицата по ал.1 са изплатили през данъчната година доходи на повече от 10 физически лица, справката по ал.1 се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

На основание чл.82, ал.1 от ЗДДФЛ за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл.73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушенията по ал.1, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице /чл.82, ал.2 ЗДДФЛ/. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама