Последно променен на Сряда, 13 Април 2011 17:14

Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, и по – конкретно т. 2 и т. 5, б.”б” от същия член задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.

Зададения в запитването въпрос дали имате право да продадете материални запаси на цена под балансова стойност, не е от компетентността на НАП.

От гледна точка на данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО, следва да имате предвид:

Данъчно третиране по ЗДДС: За целите на ЗДДС данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена /чл. 26, ал. 1 от ЗДДС/. Съгласно ал. 2 на същата правна норма, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смята за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, имащи обезщетителен характер. Следва да имате предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от закона, съгласно която ал. 2 се увеличава със:

1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;

2. всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;

3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;

4. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

В чл. 27 от ЗДДС са визирани особените случаи при определянето на данъчната основа.

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа при вноса, при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от закона.

В случай, че доставката е между свързани лица, ще е приложима разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа е пазарната цена.

Данъчно третиране по ЗКПО: Счетоводното законодателство дава възможност на предприятията да извършват преоценка на наличните стоково-материални запаси. Преоценката се извършва след преценка и решение на ръководството на предприятието и се оповестява в счетоводната политика. Когато се вземе решение за обезценка на запасите на предприятието се формират счетоводни разходи.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ разходите от последващи оценки на активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. На основание тази разпоредба, ако дружеството е извършило обезценка по реда на приложимия счетоводен стандарт и е отчело счетоводни разходи, следва да преобразува счетоводния си финансов резултат в увеличение.

Така създадената данъчна временна разлика следва да се признае /обърне/ при изпълнение на условията на чл. 35, ал. 2 от ЗКПО. Това означава, че дружеството ще има право да намали счетоводния финансов резултат, когато стойността на отписаните през текущата година /приемаме за такава 2011г./ материални запаси от конкретен вид превишава стойността на материалните запаси от този вид към 31 декември на предходната година /съответно 2010г./. Намалението се извършва в размер на разходите, с които в предходна година е увеличен счетоводния финансов резултат по чл. 34 от ЗКПО за този вид материални запаси.

Във връзка с продажбата на материални запаси на цена под стойността, на която са придобити, следва да имате предвид и разпоредбите на чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от ЗКПО на основание, на които се регулират търговските и финансови взаимоотношения между свързани и несвързани лица. Съгласно тези разпоредби, когато лица извършват сделки на цени, които се отличават от пазарните такива и при условия в резултат, на които се реализира отклонение от данъчно облагане се извършва увеличение на счетоводния финансов резултат. При констатиране на такива отклонения се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка по пазарни цени между несвързани лица.

Всяка една продажба, независимо от това дали е на материали, които се продават на цена на придобиване, на цена с надценка или на цена по-ниска от придобивната такава следва да бъде документирана с първичен счетоводен документ с реквизитите, посочени в чл. 7 от Закона за счетоводство. Когато плащането е в брой продажбите се регистрират и отчитат чрез издаване на фискална касови бележка от фискално устройство /чл. 10, ал. 4 от ЗКПО/. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама