Последно променен на Сряда, 13 Април 2011 17:09

1. Как се тълкува понятието "нетна търговска площ, достъпна за клиентите" – включват ли се в нея щандове, рафтове, които клиентите виждат, но нямат пряк достъп до тях?
2. Понятието "достъп" само физически достъп ли включва или визуален и косвен?

В компетентност на органите по приходите на НАП, по-конкретно на изпълнителния директор на НАП, е възложено издаването на методически указания по прилагането на закона /чл. 4, ал. 6 ЗМДТ/, т.е. тълкуването на понятия в ЗМДТ не са от компетентността на НАП.
Легална дефиниция на понятието "нетна търговска площ" е дадена в § 1, т. 28 от ДР на ЗМДТ. Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

Данъчните закони боравят със свои собствени понятия и придаването на същите на съдържание, различно от визираното в данъчната норма, е недопустимо. Видно от разпоредбата на § 1, т. 28 от ЗМДТ, за целите на облагането с патентен данък в нетна търговска площ се включва тази площ, до която купувачите имат достъп, независимо, че този достъп може да бъде пряк, косвен, визуален и т. н. Има се предвид чистата търговска площ, тази на която се осъществява търговската дейност, като в нея изрично са включени и щандовете. Изключени са на практика само тези части от площта, до които клиентът няма достъп като складови, санитарни и други помещения /писмо № 96-МФ-23/15.03.2002 г./.
В този смисьл са и решенията на Върховния административен съд /ВАС/ по повод възникнали противоречия между данъчни органи и данъчно задължени лица - Решения № № 6125/25.07.2001 г., № 2732/22.03.2002 г., № 7059/26.07.2004 г. и други. Същевременно, ВАС застъпва и позицията, че законодателят не напразно е разграничил нетната от общата търговска площ при определянето на данъка, тъй като именно в нея се осъществява истинската търговска дейност - Решение № 7059/26.07.2004 година./ НАП въпроси и отговори

 

Реклама