Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 относно общата система на данъка върху добавената стойност

Печат
Четвъртък, 31 Март 2011 14:59
Последно променен на Четвъртък, 31 Март 2011 15:03

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент 282/2011) Изменя Регламент (ЕО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност, т. нар. Шеста Директива.

Целта на този регламент е да се постигне еднакво прилагане на действащата система на ДДС чрез установяване на правила за прилагане на Директива 2006/112ЕО, и по-специално по отношение данъчно-задължените лица, доставката на услуги и стоки и мястото на облагаемите доставка. Регламент 282/2011 отразява промените, приети с Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение мястото на изпълнение на доставка на услуги. В тази връзка същият изяснява някои понятия като "място на установяване на стопанска дейност", "постоянен обект", "постоянен адрес" и "обичайно местоживеене", въвежда правила относно определянето на мястото на извършване на доставки на услуги във връзка със статута, качеството и местоположение на получателя и други подобни правила.

Регламентът е задължителен и следва да се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Регламент 282/2011 влиза в сила от 01 юли 2011 г.

Подобни статии: