Последно променен на Четвъртък, 29 Декември 2011 14:24

Как и къде мога да получа заверен Годишен отчет за дейността?

За да получите заверен Годишен отчет за дейността (ГОД) на Вашето предприятие, трябва:

1. Да подадете писмено заявление в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ), съгласно Приложение 1;

2. Да заплатите в ТСБ съответната такса за заверен ГОД и да приложите документа към заявлението.

3. Таксата за заверка на ГОД, е както следва:

- За ГОД с малък обем (до 10 страници вкл.) - 2 лв. (два лева) без ДДС;

- За ГОД с голям обем (над 10 страници) - 5 лв. (пет лева) без ДДС.

4. Изготвянето на заверен ГОД се извършва в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подаване на заявлението в ТСБ.

ВНИМАНИЕ!

Респондентите не носят напечатан ГОД, в който може да има неверни числа, а получават разпечатан ГОД директно от системата на НСИ т.е. респондента получава заверен отчет, а не заверява донесено от него копие на ГОД.

Какъв е срокът за представяне на Годишен отчет за дейността (ГОД) от едноличен търговец (ЕТ) с приходи от продажби над 100 000 лева?

Срокът за представяне на ГОД в НСИ от ЕТ не е обвързан с размера на приходите от продажби, нито с вида на счетоводното записване (едностранно или двустранно), а със законовия акт, съгласно който се подава Годишната данъчна декларация в НАП.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 31.03.2012 година.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 30.04.2012 година.

Подаване на годишен отчет на хартиен носител

Бланките на годишните отчети, изтеглени от Интернет страницата на НСИ или на НАП, в .pdf формат, могат да бъдат разпечатани и попълнени само на ръка. В тях няма заложени аритметични и логически контроли и НЕ е предвидено да се попълват на компютър.

Има ли възможност с един електронен подпис да се подават по електронен път (on-line ) годишни отчети за дейността на повече задължени лица?

Да, има възможност с един електронен подпис да подадете повече от един отчет, като за целта е необходимо да се регистрирате като счетоводна къща, а не като индивидуален респондент. Под понятието "счетоводна къща" се включват, освен регистрираните за извършване на счетоводна дейност фирми, и счетоводители на самостоятелна практика, които водят т.нар. счетоводство на множество фирми (което в България е честа практика). Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове. Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове.

Нулеви справки

Справките, за които няма да попълвате данни следва да не се отварят. Ако сте валидирали празна/нулева справка, за да може да приключите успешно отчета си, трябва да я изтриете с червеното "Х" вдясно от справката в списъка на заглавната страница.

Икономически неактивно предприятие

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2011 година (Приложение 12).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2011 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.

Други задължения в счетоводния баланс.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. позицията “Други задължения” се променя по съдържание. В нея, като съставни елементи (в т. ч.), вече се включват задълженията “Към персонала”, “Осигурителни задължения” и “Данъчни задължения”, но не ги изчерпват, затова не може да се зададе като изчисляема величина. Стойността на “Други задължения до една година” трябва да е по-голяма или равна на сумата от стойностите на задълженията ”Към персонала до една година”, ”Осигурителни задължения до една година” и “Данъчни задължения до една година”. Аналогична е зависимостта и за “Други задължения над една година”

Годишни отчети на excel файлове.

На сайта на НСИ е описано какви са възможностите за попълване и подаване на годишни отчети за дейността за различните групи респонденти, като не се предвиждат промени.

От 2010 г., за нефинансовите предприятия не се публикуват формуляри в .xls формат. Контролите, аритметични и логически, са заложени в Информационна система "Бизнес статистика", която имате възможност да ползвате по всяко време (24 часа в денонощието, както и в почивните дни). За всяка справка контролите се активират при натискането на бутон „Валидиране”, а контролите между справките - при приключването на отчета, чрез бутон „Приключване”. Тези действия (валидиране и приключване) може да извършвате неограничен брой пъти до успешното обработване на отчета. За повече информация моля, изтеглете от Интернет страницата на НСИ и се запознайте с Указанията за работа със системата:

Отрицателни парични средства в счетоводния баланс не може да има.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба; текущата загуба, отрицателната репутация и резервът от последващи оценки. Ако предприятието има използван овърдрафт например, няма да го посочва като отрицателни парични средства, а като задължения към финансови институции./ Източник НСИ

Подобни статии:
 

Реклама