Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:16

Издаване на удостоверение за българско местно лице по смисъла на сключените от Република България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Българското вътрешно законодателство – чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Сключените от Република България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ:

Искане за издаване на Удостоверение за местно лице – образец

За юридически лица: да посочите ЕИК, когато лицето е пререгистрирано в Агенция по вписванията. В останалите случаи – копие на Актуално състояние.

За физически лица: Декларация за периодите на пребиваване в България и чужбина - образец. За българските граждани – да посочите ЕГН, а за чуждестранните граждани – копие от документ за самоличност.

За улеснение, при подаване на Искането може да бъде представен и попълнен формуляр на Удостоверението за местно лице - образец, като бъдат спазени следните изисквания:

Указания за попълване:

1. Име – попълва се наименованието на юридическото лице или трите имена на физическото лице, за което ще бъде издадено удостоверението.

2. Адрес – попълва се седалището и адреса на управление на юридическото лице или постоянния адрес от документите за самоличност на физическото лице. В случаите на пребиваващ в България чуждестранен гражданин, който няма постоянен адрес в страната, се попълва адреса, на който е регистриран.

3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ – попълва се единния идентификационен код на юридическото лице или единния граждански номер/личен номер на чужденец за физическото лице.

4. Държава, за която се отнася удостоверението – попълва се името на държавата, пред която трябва да послужи удостоверението. Името на държавата се попълва и в заглавната част на документа, където е посочена СИДДО между България и съответната държава.

5. Година – попълва се годината/ите, за която се отнася удостоверението.

Всички данни трябва да бъдат попълнени в съответните полета на български и английски език, четливо с печатни букви или на компютър. При попълване на името и адреса на английски език задължително трябва да бъдат спазвани правилата за транслитерация. Изписването на името на английски език трябва да съответства на заявеното пред Агенция по вписванията изписване на чужд език за юридическите лица и на изписването в официалните документи за самоличност за физическите лица. Корекции по формуляра и попълване на други езици не се допускат. Не трябва да бъде променяно форматирането на документа, като той трябва да остане на една страница. При неправилно попълване на формуляра, той може да бъде върнат на лицето за корекция.

Удостоверението се подава попълнено в 2 екземпляра. В случай, че е необходимо повече от едно удостоверение, се подават съответния брой копия.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Искането за издаване на Удостоверение за местно лице се подава в деловодството на ЦУ на НАП – лично, чрез упълномощено лице или по пощата на адрес: Централно управление на НАП, дирекция „СИДДО”, бул. „Княз Дондуков” № 52, гр. София, п.к. 1000. Искането може да бъде и в свободен текст (не на наша бланка), като в него трябва да бъде посочена държавата, пред която ще послужи удостоверението и годината, за която ще се отнася. Желателно е да бъде посочен и телефон за обратна връзка.

При необходимост от допълнителни разяснения може да се обърнете към служител на Дирекция СИДДО.

СРОК НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:

Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен от постъпване на искането./ НАП

Подобни статии:
 

Реклама