Последно променен на Неделя, 23 Януари 2011 12:40

Според изложеното в запитването през 2011 г. физическо лице ще участва в преброяването на населението и жилищния фонд и за тази дейност ще получи възнаграждение.
Във връзка с това поставя въпроса следва ли тези доходи да бъдат декларирани, съответно трябва ли да бъдат обложени с данъци по ЗДДФЛ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ бр.95 от 24 Ноември 2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2010 г.) изразяваме следното становище:
Доколкото от изложеното в запитването не става ясно въз основа на какво правоотношение ще бъде изплатено възнаграждение, в настоящото становище ще бъде разгледана основно хипотезата на получено възнаграждение по извънтрудово правоотношение. В този случай данъчното третиране е следното:
Един от източниците на доходи посочен в чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ е доходът от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат доходите, получени от лица, упражняващи свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения (граждански договори). По смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ "извънтрудови правоотношения" са правоотношенията извън тези по трудови правоотношения, извън тези по упражняване на занаят и на лица, упражняващи свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.
Съгласно чл. 29 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност - на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), се определя като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за дейността. Законодателят е фиксирал различен размер на разходите, изхождайки от спецификите на съответната дейност като за доходите от упражняване на свободна професия или от възнаграждения по извънтрудови правоотношения те са 25 на сто на основание чл. 29, т. 3 от ЗДДФЛ.
Доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения се облагат с авансов данък по реда на чл.43 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му (чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ).
За целите на цитираните разпоредби, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания авансово данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" се утвърждават със Заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 64, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Физическите лица имат задължение да декларират придобитите доходи от друга стопанска дейност в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Следователно предвид това, че видът на дохода, който ще получи, не попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ, същият е облагаем по реда на чл. 29 от с. з. и следва да бъде деклариран с годишна данъчна декларация.
В заключение лицето е информирано, че ако основанието за изплащане на възнаграждението не е граждански договор, НАП изразява готовност при последващо запитване и представяне на сключения договор да разясни съответното данъчно третиране. / НАП въпроси и отговори
3_3239/10.12.2010 г.

ЗДДФЛ чл.29, т. 3
ЗДДФЛ чл.10, ал.1, т. 3
ЗДДФЛ чл.43, ал.3 и ал. 4
ЗДДФЛ чл.45, ал. 4
ЗДДФЛ чл. 50

 

Реклама