Последно променен на Неделя, 23 Януари 2011 12:33

Издадена е фактура за услуга и е начислен ДДС. Получател по фактурата е представител на ПГ на АЛДЕ и е посочено ЕГН. Плащане по тази фактура постъпва от Европейския парламент, но не е платено ДДС, с аргумент, че ЕП не изплаща ДДС.

Поставени са следните въпроси:

Трябва ли дружеството да начислява ДДС или не и на какво основание. Ако фактурата е грешно издадена, как следва да се поправи, като се има предвид, че е отразена в дневника за продажби за м.октомври.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
По смисъла на чл.54, ал.2 от ППЗДДС, при доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната , данъкът е изискуем от доставчика - регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Предвид копието на приложената фактура е видно, че получател по доставката е физическо лице, което не е данъчно задължено лице. В този смисъл, считаме, че след като получател е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е на територията на страната и данъка е изискуем от Вас като доставчик. Тази доставка не е посочена сред освободените доставки, както и сред тези, за които е приложима нулева ставка.
За да се приложи нулева ставка на данъка, следва получател по доставката да е институция на Европейската общност.
Съгласно разпоредбата на чл.173, ал.5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г., облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейските общности. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейските общности.
По смисъла на чл.109, ал.2 от ППЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава домакин. В ал.3 на същия член от правилника са разписани документите, с които е длъжен да разполага доставчикът за прилагането на нулевата ставка на данъка, а именно:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент на комисията № 31/96 (Дир. 77/388/ЕЕС - чл. 15, ал. 10), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин - за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин;
б) приложение № 21 - за лицата по ал. 2, когато Република България е държава домакин.
Предвид гореизложеното, ако за осъществената от Вас доставка са изпълнени горните условия: получател е Европейският парламент, стойността е над 400 евро и притежавате удостоверение за освобождаване от данък, следва да приложите нулевата ставка на данъка по чл.173, ал.5 от ЗДДС.
В случай, че горните изисквания са изпълнени и фактурата е погрешно издадена, следва да се съобразят следните разпоредби:
Съгласно чл.116, ал.3 от ЗДДС, за погрешно съставени документи се смятат издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Същите се анулират на основание чл.116, ал.1 от закона.
По смисъла на ал.4 от същия член, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона. дата. 2011г. / НАП въпроси и отговори

 

Реклама