Налага се изпращане на фактури на контрагенти извън града и фирмата желае да ги изпраща по електронен път. Съгласно чл.8 от Закона за счетоводството, чл.78, ал.8 от ППЗДДС и Писмо № 91-00-46 от 25.03.2002г. на НАП, подписа може да бъде заменен с идентификационен шифър. Как могат да се издават фактури с идентификационни шифри вместо подпис? Кой и как създава този шифър и регистрира ли се в НАП? Шифърът трябва ли да е свързан със служителя, който издава фактурата? Какъв документ е необходим за удостоверяване на съответствието?

Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
В чл.114, ал.1 от ЗДДС са изброени реквизитите, които трябва да притежава фактурата. В чл.78 от ППЗДДС също са посочени изисквания към тези документи.
Следва да имате предвид, че нормата на чл.79, ал.8 от ППЗДДС – «Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл.8 от Закона за счетоводството» - е отменена, считано от 01.01.2010 г.
Предвид гореизложеното, считаме, че не следва да ползвате идентификационни шифри при издаване на фактури./ НАП въпроси и отговори

 

Реклама