Последно променен на Петък, 21 Януари 2011 20:13

Описвате в запитването, че като пълномощник на лицето Д. Г. се интересувате може ли тя да ползва данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, при условие, че притежава ТЕЛК Решение, издадено на 29.04.1998г., със срок на инвалидност до 01.04.1999г.
Поставяте въпроса има ли пожизнен срок на годност ТЕЛК Решението, което притежава г-жа Г.?
Интересувате се също дали следва да притежавате отделно пълномощно освен факта, че сте попълнили в ГДД частта за упълномощено лице?

След разглеждане на запитването и приложеното ТЕЛК Решение изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ чл. 18, ал. 1 (обн. ДВ бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 16 от 26 февруари 2010 г.) е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
На основание § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ, предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
В съответствие с цитираните законови норми предвиденото в ЗДДФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при изпълнение едновременно и на двете условия:
1. валидност на експертното решение към 31.12.2004 г. и
2. лицето да е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
От предоставените към запитването данни и документ е видно, че лицето е навършило 65 годишна възраст преди 31.12.2004 г., но Решението не е валидно към тази дата , а именно срокът му е изтекъл на 01.04.1999г. Следователно в конкретния случай не е изпълнено едно от законовите изисквания, поради което за лицето § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ не е приложим. В тази връзка е необходимо и уточнението, че ако лицето е придобило по реда и при условията на Кодекса за социално осигуряване права за пожизнена пенсия за инвалидност поради общо заболяване това не може да бъде основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност, тъй като такова основание не е установено за целите на прилагане на ЗДДФЛ.
С § 3 от ПЗР на Закона за здравето е предвиден преходен режим – "лицата, на които до 31 декември 2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65 годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност". Разпоредбата на § 3 от ПЗР на Закона за здравето няма отношение към случаите, в които срокът на решенията, издадени от ТЕЛК или НЕЛК, е изтекъл преди 31 декември 2004 г., т.е. преди влизането на закона в сила. В този смисъл е и съдебната практика на ВАС Съдебно Решение № 6463 от 2009г., петчленен състав.
Предвид на гореизложените разпоредби и приложеното към писмото копие на Решение на ТЕЛК от 29.04.1998г. г., което е със срок на инвалидност до 01.04.1999 г. за нуждите на данъчното облагане на доходи не може да се ползва предвидената в закона преференция за лице с намалена работоспособност.
Следователно за да се ползват правата на данъчния закон като лице с намалена работоспособност при получаване на доходи, следва да се притежава валидно експертно решение, съгласно цитираните по-горе правни норми. За да е валидно Експертното Решение то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
Относно втория въпрос, трябва да имате предвид, че попълването в ГДД на частта упълномощено лице е на база предварително упълномощаване чрез изрично писмено пълномощно подписано от упълномощителя-декларатор на данни в Годишната данъчна декларация. Т.е. следва да притежавате пълномощно, за да попълните частта за упълномощено лице. Съгласно чл.99 ал.4 от ДОПК, когато декларацията се подава чрез пълномощник, той следва да удостовери представителната си власт.
Съгласно разпоредбата на чл.10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс всички процесуални действия в административните производства могат да се извършат лично от лицата или от пълномощници въз основа на писмено пълномощно. / НАП въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама