Последно променен на Петък, 21 Януари 2011 19:49

Лиляна Панева
Данъчен консултант

Със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) са извършени промени в реда за облагане на доставките с ДДС, по-голямата част от които са в сила от 01.01.2011 г. Те прецизират условията и обстоятелствата за определяне местоизпълнението, редът за облагане, документирането и отчитането на доставки, свързани с газ и различни видове енергии, в т.ч. електро, топлинна и хладилна енергия; уточняват правното основание, обхватът и правилата за прилагане на преференциалните режими и/или ставки за облагане на доставки, предназначени за европейски институции или международни организации; изменят обхвата, реда и условията за освобождаване от облагане на доставките при внос; внасят в закона допълнения от общ и специален характер, приложими към доставки, различни от посочените.

Обект на настоящия коментар ще са само тези от тях, които засягат дейността на по-голям брой стопански субекти. Разгледани в поредността, с която са регламентирани в закона, такива са:

1. В чл. 3, ал. 5, т. 1, б. “а-н” се включва нова буква “м”, с което се разширява обхватът на доставките, за които държавните и местните органи са данъчно задължени лица (ДЗЛ). Предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив от тяхна страна вече е облагаема доставка. В тази връзка съгласно § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗДДС при доставките на концесия за строителство, за услуга или за добив по договори, сключени преди 1 януари 2011 г., се прилага данъчният режим, който е в сила към датата на възникване на данъчното събитие, определено по реда на чл. 25, ал. 4 от закона. В тези случаи се приема, че данъкът не е включен в концесионното възнаграждение. Освен това (ал. 2 на § 27), когато до 31 декември 2010 г., включително, е получено авансово плащане по такива доставки, при възникването на данъчното им събитие след тази дата доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва данъчна основа, включваща плащането.

2. Доставките на зъбни протези са освободени от облагане само, когато се извършват от зъболекари или зъботехници (чл. 39, т. 5). Освободени от облагане ще бъдат доставките, предоставяни от детски ясли, създадени по Закона за здравето, както и образователните услуги и обучението за придобиване на “ключови компетентности” (във връзка с дейности и лица, определени от Агенцията по заетостта).

3. Променя се редът за определяне местоизпълнението на услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни образователни и др.п. дейности. Когато те са предназначени за ДЗЛ, местоизпълнението им ще се определя не по реда на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, а по общото правило на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 и няма да зависи от мястото на фактическото им предоставяне. Това място ще е местоизпълнение само на доставките, свързани с достъпа до проявите (тези, осъществявани срещу билети, заплащане, абонамент и др.п.) и за доставките, които ги съпътстват.

Услугите от този вид, предоставяни на данъчно незадължено лице (ДНЗЛ), продължава да е там, където е тяхното фактическо изпълнение. Промяната ще засегне съществено реда за облагане на услугите за организиране на семинари, конференции, или партньорски срещи.

4. Връща се редът за определяне на данъчната основа при сделките за замяна (бартер), действал до края на 2009 г., според който всеки от доставчиците начислява данък върху стойността на това, което предоставя, а не на полученото, както е според текста на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, действал през 2010 г. При това съгласно § 29 от ПЗР на ЗИДЗДДС заварените случаи на доставки с такъв характер (чл. 130 от ЗДДС), при които данъчното събитие за по-ранната доставка е възникнало до 31.12. 2010 г. включително, а това на втората доставка - след тази дата, ще се прилага данъчният режим, който е в сила към датата на възникване на събитието на съответната доставка.

5. Промени, засягащи размера на данъчните ставки, които засягат:

а) доставките на хотелиерски услуги по смисъла на т. 37 от § 1 на ДР от ЗДДС, при които данъчната ставка нараства от 7 на 9 на сто. Тя е единствената промяна, която не влиза в сила от 1 януари 2011 г., а от 1 април 2011 г. Нейното прилагане е свързано и с разширяване на обхвата на доставките, към които е приложима ставката. То произтича от изменението в дефиницията на т. 37 от §1 на ДР от ЗДДС, от която отпада тестът “организирано пътуване” , в резултат на което следва да се приеме, че с 9 на сто ще се облагат и доставките за настаняване и хотелиерски услуги, които не са част от организирано пътуване;

б) редът за определяне размера на ДО при доставките по чл.131 от ЗДДС (публична продан), за които е добавен текст, по силата на който за тях няма да се прилагат специалните разпоредби на чл. 27 от закона, а само тези на общия ред.

6. Изменени са разпоредбите на чл. 92 от ЗДДС, с което се променят квалификацията и обхватът на вземанията, които приспадат данъчните органи при процедурата за приспадане и възстановяване на ДДС. Те са във връзка с чл. 162 от ДОПК и засягат текстовете на чл. 92, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС, в които думите “други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски” се заменят с “изискуеми публични вземания”. В тази връзка е и промяната в ал. 6 на същия член, в която след думите НЗОК се добавят думите: “ и други публични вземания, събирани от Националната агенция по приходите”. Направена е и промяна в разпоредбата на ал. 9, с която срокът за възстановяване и/или прихващане на ДДС след предоставяне на обезпечението, предвидено в ал. 8 на същия член от закона, е увеличен от 3 на 5 дни.

7. Промени в регистрация и дерегистрация на ДЗЛ, които засягат две разпоредби:

а) тази на чл. 108, ал. 1 , т. 4 от ЗДДС, с която се коригира грешка, допусната при формулирането на условията за дерегистрация на ДЗЛ, регистрирани по реда на чл. 97а от закона. При нея вместо думата “регистрация” е посочено погрешно “дерегистрация”. След промяната текстът на втората част от разпоредбата става “основание за задължителна регистрация”;

б) текстът на чл. 176а, ал. 2, с който се разширява обхватът на случаите, при които орган по приходите може да откаже регистрация на лице, непредставило обезпечение в хипотезите, предвидени в ал. 1 от същия член. Според новата редакция на закона освен на лицата, подлежащи на регистрация за ВОП (чл. 99, ал. 1 от закона), не може да се откаже регистрация на това основание и на тези, подлежащи на регистрация по реда на чл. 97а.

8. В чл. 113 от закона се добавя нова ал. 11, чрез която в нашето законодателство се транспонира чл. 224 от Директива 2006/112/ЕО. Тя дава възможност при определени условия получателят на доставка да издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - ДЗЛ. За целта е необходимо да има сключено предварително споразумение между двете страни, а процедурите за практическото реализиране на тази възможност и за приемането от ДЗЛ на документите, издадени от получателя на доставката, ще бъдат определени в ППЗДДС.

9. Променено е нормативното основание за неначисляване на ДДС, което следва да посочи посредникът в тристранна операция, във фактурата, издавана на получателя на доставката. Вместо “чл. 28с(Е)(3)77/388/ЕЕС”, което съответства на Шеста директива, той трябва да посочва “чл. 141 от 2006/112/ЕО”.

10. В чл.125 от закона се създава нова ал. 11, която задължава ДЗЛ, подаващи VIES -декларация, да подават нея, справката декларация и отчетните регистри по електронен път при условията и по реда на ДОПК.

Когато те са подадени по електронен път, VIES -декларацията и отчетните регистри не се подават и на магнитен или оптичен носител.

11. Към разпоредбата на чл. 168, ал. 1 се добавя текст, чрез който се разширява обхватът на лицата, които са задължени да декларират извършено ВОП или инцидентна ВОД на нови превозни средства. Според отменения текст на разпоредбата такова задължение имаха само нерегистрираните по ДДС лица. След 1 януари 2011 г. са задължени да декларират такива придобивания и/или доставки и лицата, регистрирани по чл. 97а, ал. 1 и ал. 2 от закона.

12. Изменени са обхватът и редът за освобождаване на доставките при внос. Промените засягат основно разпоредбите на чл. 58 от ЗДДС и са свързани с приложното поле на чл. 143, б. “б” и “в” от Директива 2006/112/ЕО относно освобождаването от ДДС при окончателния внос на някои стоки. Те отразяват съответните норми на Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване на общоевропейската система за митнически освобождавания. За целта се правят следните изменения и допълнения:

12.1. Текстът на чл. 58, ал. 1, т.1 относно освобождаването от облагане на стоки, подлежащи на освобождаване от мита, различни от определените в Общата митническа тарифа се отменя.

12.2. Чл. 58, ал. 1, т. 2 от закона, с който се прецизира обхватът на институциите и лицата, които имат право на преференциално данъчно третиране при внос, като посочва, че такова право имат:

а) дипломатическите представителства, консулствата или членовете на персонала им, които отговарят на условията за освобождаване от митни сборове при внос;

б) европейските институции банки и общности или органите, създадени от общностите, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на ЕО от 1965 г., при ограниченията и условията на протокола и споразуменията за прилагането му или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията;

в) международните организации, различни от посочените в буква „б”, признати за такива от публичните органи на държавата членка - домакин, или извършен от членове на такива организации, при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища”.

12.3. Изменят се условията, при които е освободен от облагане с ДДС вносът на стоки, с които ще се извършва ВОД.

12.4. Много промени, свързани с разпоредбите за безмитен внос, които засягат както структурата на нормативната материя, така и номерацията и съдържанието на отделните текстове. В чл.58 от закона се създава нова ал. 14, определяща условията и обстоятелствата, при които се освобождава от облагане с ДДС вносът на различни видове стоки (32 случая) в рамките на разрешения безмитен внос. Съгласно новата редакция на ал. 15 към чл. 58 е освободен от данък и вносът на стоки от трети територии, чийто внос от трети страни би бил освободен от облагане по реда на ал. 14.

Конкретното практическо приложение на разпоредбите за освобождаване от облагане при различните хипотези за внасянето на стоки, изделия и продукти в рамките на разрешения безмитен внос ще бъде коментирано допълнително.

13. За документирането и доказването на обстоятелства във връзка с вноса са направени терминологични промени в онези разпоредби на закона, при които като такъв документ се посочва митническата декларация. Навсякъде в новите текстове на съответните разпоредби тя е заменена с “митнически документ за внос".

14. Промени, свързани с реда за прилагане на преференциалните режими и/или ставки за облагане на доставки, предназначени за европейски институции или международни организации / БЮЛЕТИН ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама